Carregant...
 

Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vista la delegació legislativa a favor del Govern establerta en la disposició final segona de la Llei 18/2013, del 10 d’octubre, qualificada de modificació del Codi penal, segons la qual es delega el Govern perquè, en el termini màxim de tres mesos des de l’entrada en vigor de la Llei, publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el text corresponent de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, incloent-hi totes les modificacions aportades fins avui;

Vist que en compliment del que preveu la disposició final segona de la Llei 18/2013, es refon en aquest Decret legislatiu, en primer lloc, el contingut de la Llei 9/2005, on s’inclouen les modificacions que dimanen de les Lleis 15/2008, 87/2010, 91/2010, 18/2012 i 18/2013;

Vist que, d’altra banda, es reprenen de forma ordenada les disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals de la Llei 9/2005; les disposicions transitòria, derogatòries i finals de la Llei 15/2008; la disposició final segona de la Llei 87/2010; la disposició final de la Llei 91/2010; les disposicions finals de la Llei 18/2012, i finalment, les disposicions derogatòria i finals de la Llei 18/2013; i, al mateix temps, per tal de garantir la claredat en la consulta d’aquest Decret legislatiu i preservar la seguretat jurídica, es fa constar per a cadascuna d’aquestes disposicions de quina de les lleis esmentades porta causa.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 26 de març del 2014, aprova aquest Decret legislatiu amb el contingut següent:

Decret
Article únic

S’aprova la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del text refós de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.