Carregant...
 

Llei 17/2006, del 30 de novembre, qualificada de residències passives (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de novembre del 2006 ha aprovat la següent:

Llei 17/2006, del 30 de novembre, qualificada de residències passives

Exposició de motius

Ja l’any 1996 es va veure com una necessitat la modificació de la regulació existent fins aquell moment relativa a les autoritzacions per residir de forma passiva al Principat d’Andorra. Per aquest motiu, el 28 de novembre del citat any es va aprovar la Llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de residències passives. L’exposició de motius de la citada Llei posava de relleu que la seva finalitat era evitar tota arbitrarietat i alhora acotar el nombre de residents d’aquesta condició dins d’uns límits adequats a les possibilitats socioeconòmiques del país, orientant-se vers una consolidació del teixit social i una integració efectiva d’aquest col·lectiu.

Tanmateix, una vegada ha entrat en vigor la Llei qualificada d’immigració, de 14 de maig del 2002, s’ha considerat convenient modificar en alguns aspectes les normes vigents per tal d’harmonitzar la regulació d’aquest tipus concret d’immigració, que es refereix a les persones que no pretenen introduir-se en el mercat laboral sinó residir al Principat de forma no activa, amb la general sobre immigració, que s’aplica subsidiàriament en tot el què no estigui previst en les normes relatives a les situacions de residència passiva. D’altra banda, en l’aplicació de la Llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de residències passives del 1996, havien sorgit certes dificultats que feien igualment necessari modificar-ne alguns punts concrets per tal d’aconseguir-ne la plena efectivitat.

Ateses aquestes consideracions, la present Llei té com a finalitat donar un tracte igualitari a tots els tipus d’immigració que poden arribar a Andorra, tenint en compte les característiques diferenciades de cada situació, per tal d’aconseguir que la protecció que cal atorgar a aquestes persones que no pretenen introduir-se en el mercat laboral però sí residir al Principat no es contradigui amb les possibilitats econòmiques i socials d’acolliment d’estrangers que es donin a Andorra en cada moment concret.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.