Carregant...
 


Decret


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;
LesLleis.com

Vista la delegació legislativa a favor del Govern establerta en la disposició final primera de la Llei 41/2014, de l’11 de desembre, qualificada de modificació de la Llei 4/2007, del 22 de març, qualificada penitenciària, segons la qual s’encomana al Govern que publiqui en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el text consolidat de la Llei qualificada penitenciària;

Vist que en compliment del que preveu la disposició final primera de la Llei 41/2014, es refon en aquest Decret legislatiu el contingut de la Llei 4/2007, del 22 de març, qualificada penitenciària, on s’inclouen les modificacions que dimanen de la Llei 41/2014;

Vist que, d’altra banda, es reprenen de forma ordenada les disposicions addicional i final de la Llei 4/2007, així com les disposicions transitòries, derogatòria i finals de la Llei 41/2014, i, al mateix temps, per tal de garantir la claredat en la consulta d’aquest Decret legislatiu i preservar la seguretat jurídica, es fa constar per a cadascuna d’aquestes disposicions de quina de les lleis esmentades porta causa;

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 15 de juliol del 2015, aprova aquest Decret legislatiu amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del text refós de la Llei 4/2007, del 22 de març, qualificada penitenciària, que entrarà en vigor l’endemà de ser-hi publicat.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 15 de juliol del 2015

Antoni Martí Petit
Cap de Govern

Text refós de la Llei 4/2007, del 22 de març, qualificada penitenciària

Títol I. Disposicions generals

Capítol primer. Principis de dret i garanties en matèria de drets i llibertats fonamentals

Article 1. Principi de legalitat

1. El règim i l’activitat penitenciària es desenvolupen amb les garanties i dins els límits establerts per la Constitució, aquesta Llei, els reglaments que la desenvolupen i les resolucions judicials.

2. El règim penitenciari comporta una relació de subjecció especial dels interns amb l’Administració. Els reglaments del Govern la desenvolupen d’acord amb el que preveu aquesta Llei.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.