Carregant...
 

Llei 6/2007, del 22 de març, qualificada de modificació de l’apartat 5 de l’article 9 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, de 4 de novembre de 1993


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de març del 2007 ha aprovat la següent:

llei 6/2007, del 22 de març, qualificada de modificació de l’apartat 5 de l’article 9 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, de 4 de novembre de 1993

Exposició de motius

En el Projecte de llei de modificació de la Llei 10/2003 de les finances comunals, del 27 de juny, publicat al Butlletí del Consell General núm. 32/2006, de 17 de juliol, es proposa la creació, dins del sistema fiscal comunal, d’un nou impost sobre la construcció.

En la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns vigent no existeix cap precepte que permeti deduir que un impost sobre la construcció formi part de les facultats econòmiques i fiscals dels comuns. I aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 80.2 de la Constitució, és la Llei que ha de determinar, encara que sigui en els seus elements més bàsics, les figures tributàries comunals.

Per aquests motius, el Consell General, aprova la següent Llei qualificada de modificació de l’apartat 5 de l’article 9 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, de 4 de novembre de 1993.
Article únic

L’apartat 5 de l’article 9 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, de 4 de novembre de 1993, queda modificat de la manera següent:
LesLleis.com

“5. Tributs immobiliaris sobre la propietat immobiliària edificada, sobre la propietat no edificada, sobre els seus rendiments arrendataris i sobre les transaccions immobiliàries a inscriure en el cadastre comunal, així com tributs sobre la construcció, obres i instal·lacions.”

Disposició final

Aquesta Llei entra en vigor el dia següent de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 22 de març del 2007

Bernadeta Gaspà Bringueret
Subsíndica General

Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Jacques Chirac
President de la República Francesa
Copríncep d’Andorra
Joan Enric Vives Sicília
Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra