Carregant...
 

Llei 10/2007, del 17 de maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada 11/2003 de modificació de l’article 7 de la Llei qualificada de transferències als comuns, del 27 de juny


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 17 de maig del 2007 ha aprovat la següent:

llei 10/2007, del 17 de maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada 11/2003 de modificació de l’article 7 de la Llei qualificada de transferències als comuns, del 27 de juny

Exposició de motius

La Llei qualificada de transferències als comuns estableix en l’article 7 que les transferències objecte d’aquesta Llei estan destinades a despeses d’inversió. S’establia, però, un import màxim del 15% que podia destinar-se a finançar despeses derivades d’activitats esportives, culturals, socials i de lleure.

Posteriorment, a través de la Llei qualificada 11/2003, aquest percentatge es va augmentar al 30%, ja que aquesta limitació podia reduir els esforços de les administracions comunals cap a l’equilibri financer.
LesLleis.com

Les modificacions introduïdes per la Llei de modificació de la Llei 10/2003 de les finances comunals, en augmentar l’autonomia financera i la inclusió de l’endeutament com a possible destinació alternativa del percentatge de transferències que abans es podien destinar únicament a despeses d’inversió, permeten mantenir el rigor pressupostari de la Llei original limitant el percentatge destinat a finançar despeses derivades d’activitats esportives, culturals, socials i de lleure al 20%.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.