Carregant...
 

Llei 12/2007, del 17 de maig, de modificació de la Llei de l’Escola Andorrana


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 17 de maig del 2007 ha aprovat la següent:

llei 12/2007, del 17 de maig, de modificació de la Llei de l’Escola Andorrana

Exposició de motius

El 2 de maig de 1989, el Consell General va aprovar la Llei de l’Escola Andorrana, que regeix el sistema educatiu del nostre país, juntament amb la Llei qualificada d’educació, del 3 de setembre de 1993, i la posterior Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà, del 9 de juny de 1994.

En tots aquests anys, l’Escola Andorrana ha dut a terme i continua desenvolupant la seva tasca educativa amb responsabilitat i qualitat per tal de garantir la formació intel·lectual i el creixement humà, cívic i social dels alumnes. Per al bon desenvolupament de la tasca educativa i social, endemés dels professionals de l’educació, l’Escola Andorrana disposa també de personal auxiliar no docent que intervé en la vigilància dels espais de patis i menjadors.

Tanmateix, des de 1989 l’ordenament jurídic ha evolucionat, i l’aprovació de la Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000, ha limitat la contractació del personal no funcionari, malgrat que resulti imprescindible per a la vigilància de patis i menjadors.

Aquest personal, que intervé unes poques hores diàries, té com a missió atendre els alumnes durant l’espai del menjador escolar i dur a terme les activitats de lleure i esbarjo que es desenvolupen al pati del migdia. La poca dedicació horària diària disponible a l’espai del migdia no permet crear places de funcionaris, d’acord amb la legislació esmentada. De la mateixa manera, les restriccions aprovades per a la contractació d’agents de l’Administració de caràcter eventual no permeten perllongar en el temps els contractes d’aquestes persones. Davant d’aquesta situació, el Govern va encomanar la gestió indirecta de la contractació del personal de patis i menjadors a una única empresa, solució que no ha comportat la qualitat ni l’estabilitat laboral esperada.

Per tal de garantir l’estabilitat, la seguretat del treball i la millor qualitat del personal auxiliar de patis i menjadors que treballa des de fa temps a l’Escola Andorrana, el Govern vol procedir a la modificació de la Llei de l’Escola Andorrana.

La Junta d’Escola, ja existent a cada centre de l’Escola Andorrana, està formada per representants de tots els sectors de la comunitat educativa: director i cap d’estudis del centre, un membre del comú, representants del personal docent, del personal col·laborador educatiu, del personal administratiu i de serveis, dels pares, i dels alumnes dels nivells educatius de segona ensenyança i batxillerat, i té com a objecte principal vetllar pel bon funcionament del centre.

La missió i la composició de la Junta d’Escola fan que sigui l’òrgan més idoni per assumir la contractació del personal esmentat.

Aquest òrgan administratiu, presidit pel director del centre, està mancat de la regulació legal necessària per poder contractar directament el personal auxiliar de patis i menjadors, en règim laboral.

La present Llei addiciona un títol nou a la Llei de l’Escola Andorrana vigent, que ha de permetre a la Junta d’Escola de cada centre poder contractar el personal auxiliar necessari per a la vigilància de patis i menjadors, garantint així una major qualitat i estabilitat d’aquest personal, sense necessitat que el Govern hi intervingui, ja que en endavant disposarà de capacitat jurídica i capacitat d’obrar.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.