Carregant...
 

Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vista la delegació legislativa a favor del Govern establerta en la disposició final segona de la Llei 26/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals, segons la qual s’encomana al Govern que, en el termini màxim d’un mes des de l’entrada en vigor de la Llei, publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el text de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals, que inclogui les modificacions introduïdes en la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, i en aquesta Llei;

Vist que, en compliment del que preveu la disposició final segona de la Llei 26/2013, es refon en aquest Decret legislatiu, en primer lloc, el contingut de la Llei 6/2008, on s’inclouen les modificacions que dimanen de la Llei 10/2012 i de la Llei 26/2013; d’altra banda, es reprenen de forma ordenada les disposicions addicionals, transitòries, derogatòria i finals de la Llei 6/2008 i de la Llei 26/2013 i, al mateix temps, per tal de garantir la claredat en la consulta d’aquest Decret legislatiu i preservar la seguretat jurídica, es fa constar per a cadascuna d’aquestes disposicions de quina de les dos lleis esmentades porta causa;

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 26 de febrer del 2014, aprova aquest Decret legislatiu amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova la publicació del text refós de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.