Carregant...
 

Llei 22/2008, del 30 d’octubre, de creació de la societat pública Andorra Desenvolupament i Inversió SA


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 d’octubre del 2008 ha aprovat la següent:

Llei 22/2008. del 30 d’octubre, de creació de la societat pública Andorra Desenvolupament i Inversió SA.

Exposició de motius

Andorra es troba en un període de transició econòmica, de regeneració i de reorientació d’un model econòmic iniciat la dècada dels setanta del segle XX i fins ara competitiu i creixent, però que els últims anys ha presentat una clara necessitat de renovació perquè les anàlisis econòmiques assenyalen que, per bé que la riquesa del país està per sobre de la mitjana europea, el creixement s’ha reduït recentment.

Amb la missió de diversificar i modernitzar l’economia andorrana, l’any 2005 es va crear l’Oficina per a la Innovació Empresarial (OIE). Concretament, els objectius han estat: a) incentivar la creació i el desenvolupament de nous sectors d’activitat econòmica de valor afegit; i b) posicionar internacionalment Andorra com una economia oberta, moderna i atractiva.

Seguidament, l’any 2006, amb l’objectiu de consolidar la planificació del futur de l’economia andorrana, el Govern va instaurar el programa i l’Agència Andorra 2020, per definir una estratègia econòmica i fixar un conjunt d’actuacions prioritàries a escometre els pròxims anys que han d’esdevenir l’origen de la necessària transformació de l’economia. El Govern, amb la voluntat d’ajustar-se a les polítiques econòmiques dels països més avançats, s’ha fixat uns objectius de modernització, diversificació i obertura de l’economia en què els sectors dels serveis d’alt valor afegit i de noves tecnologies tenen un paper capdavanter.

Un dels eixos principals del Programa Andorra 2020 és la modernització del marc econòmic d’Andorra per atreure inversors nacionals i internacionals, i que preveu actuacions en diverses àrees fonamentals del sistema econòmic; entre d’altres, el reforçament del marc legal, la normativa d’inversió estrangera i la reforma fiscal.

Després de l’aprovació, a final del 2007, de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada i de la Llei de la comptabilitat dels empresaris, amb la recent aprovació de la Llei d’inversions estrangeres s’ha tancat la primera fase de la iniciativa de reforçament del marc legal que pretén establir un marc normatiu segur, transparent i convergent cap a les normatives i les directives internacionals.

Tal com diu la seva exposició de motius, aquesta darrera legislació sobre inversions estrangeres ha de constituir-se en una part molt significativa de la política econòmica dirigida a promoure el progrés i la competitivitat de l’economia andorrana, perquè mitjançant l’atracció de capital estranger es pot aconseguir augmentar-ne el nivell de desenvolupament i d’innovació. A partir de la seva entrada en vigor, el capital estranger podrà tenir més presència al país, fins al cent per cent del capital social de les empreses de determinats sectors, amb l’objectiu de diversificar l’economia andorrana i atraure sectors d’alt valor afegit.
LesLleis.com

El següent pas en el procés de reforma i obertura econòmica consisteix a introduir una reforma fiscal que gravi els beneficis de les societats i creï un nou impost que simplifiqui i unifiqui els impostos indirectes actuals.

A més de la modernització, un altre dels eixos principals del Programa Andorra 2020 és la diversificació de l’economia andorrana mitjançant el foment de nous sectors amb què es pretén convertir Andorra en un entorn favorable per a la creació i el desenvolupament de noves empreses. És en el marc d’aquesta iniciativa que se situa gran part de les accions de l’Oficina per a la Innovació Empresarial.

Aquesta Oficina es va crear amb el nom inicial d’Oficina per a l’Estratègia Tecnològica i depenia orgànicament del cap de Govern. Amb el Decret de reestructuració de la Presidència del Govern del 26 de setembre del 2007, va adoptar l’actual denominació d’Oficina per a la Innovació Empresarial, i amb les 20 iniciatives de què consta el Pla estratègic Andorra 2020 ha tingut un rol important a l’hora de fomentar l’aparició de nous sectors.

Per assolir els objectius, l’OIE ha anat fomentant un entorn adequat i atractiu per al bon creixement de la iniciativa empresarial mitjançant la implementació d’un sistema d’innovació que catalitza les sinergies dels diversos actors del creixement econòmic, tant públics com privats. Aquest sistema es basa en tres eixos: a) donar suport a la iniciativa empresarial i catalitzar-la; b) facilitar el finançament, i c) promoure el coneixement.

Com a organisme tècnic de promoció econòmica, l’OIE ha donat servei tant a l’empresa com a l’emprenedor i a l’inversor privat, i també ha afavorit la intermediació entre aquests i els principals agents socioeconòmics, tant públics com privats, al voltant de projectes comuns i clau que beneficien el país en general i el creixement econòmic en particular.

D’ençà de la seva creació, l’OIE ha ajudat al desenvolupament de 20 projectes empresarials mitjançant el premi Innovadors i ha donat suport a cent projectes més; ha promocionat Andorra internacionalment a través del fòrum econòmic Future of Europe Summit i ha engegat un canvi de mentalitat empresarial amb la proposta de serveis i activitats innovadores mai fetes a Andorra anteriorment.

No obstant això, l’experiència del funcionament dut a terme durant aquest temps ha posat de manifest la necessitat de dotar-se d’un instrument de gestió més àgil i dinàmic. El volgut impuls i suport a empresaris i emprenedors requereix un interlocutor àgil i eficient, suficientment flexible per adaptar-se a les necessitats empresarials i donar-hi una ràpida resposta. En aquest sentit, la creació d’una societat pública de l’Administració general es manifesta com la fórmula idònia per assolir, d’una banda, els avantatges derivats de l’ajustament de l’activitat al dret privat (més agilitat, flexibilitat, rapidesa i eficiència), i d’altra banda, mantenir la imprescindible vinculació a l’organització pública, al Govern.

Aquest és l’objecte d’aquesta Llei de creació de la societat pública Andorra Desenvolupament i Inversió, SA, que substituirà l’Oficina per a la Innovació Empresarial, amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.