Carregant...
 

Llei 5/2009, del 26 de novembre, de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de l’aplicació de la legislació vigent en matèria d’ajudes a l’agricultura i a la ramaderia


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 26 de novembre del 2009 ha aprovat la següent:

llei 5/2009, del 26 de novembre, de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de l’aplicació de la legislació vigent en matèria d’ajudes a l’agricultura i a la ramaderia

Atès que la Llei d’agricultura i ramaderia, en el capítol quart, relatiu als ajuts, estableix els requisits necessaris per poder aspirar-hi i les línies d’ajut que es poden desplegar mitjançant desenvolupament reglamentari;

Atès que els mecanismes i les regulacions necessàries per atorgar els ajuts per al foment de les pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya (art. 14), per al foment del dall dels prats (art. 15) i per al foment de la producció de productes de qualitat controlada (art. 13) estan recollits al Reglament del 31 de gener del 2001 i a les modificacions posteriors (BOPA núm. 23, del 07/03/2001; BOPA núm. 25, del 15/03/2001; BOPA núm. 69, del 25/07/2001, i BOPA núm. 57, del 23/07/2003);

Atès que l’article 4.3 del Reglament preveu que és el ministre responsable de l’agricultura qui atorga els ajuts sol·licitats que compleixen els requisits i les condicions establertes al Reglament i a la Llei d’agricultura i ramaderia;
LesLleis.com

Atès que per al càlcul dels ajuts s’apliquen els imports recollits per reglament i que el darrer decret en vigor és del 24 d’octubre del 2007;

Atès que la Llei del pressupost per a l’exercici 2009 es va aprovar amb una reducció en la partida pressupostària d’ajudes a l’agricultura, que ha quedat dotada amb 2.200.349 €, 316.360,95 € menys respecte del 2008;

Atès que el Govern anterior va acordar tornar a reduir aquesta partida, d’acord amb l’aplicació de l’ajustament a l’IPC, cosa que significa 38.580,92 € menys, i que, per tant, ha quedat dotada amb 2.161.768,08 €;

Atès que segons els càlculs de projecció per al 2009, fets pel servei tècnic d’Agricultura, és necessària la quantitat de 2.477.953,71 € per fer front als imports que es deriven de l’aplicació de la legislació vigent en matèria d’ajuts a l’agricultura i a la ramaderia, i que per tant hi ha una mancança pressupostària de 316.185,63 €;

Atès que enguany no s’ha modificat el decret que regula el càlcul dels ajuts per tal d’ajustar-ne els imports a la dotació pressupostària aprovada per llei;

Atès que el caràcter d’urgència i necessitat queda justificat pel fet que el Govern ha de disposar dels crèdits pressupostaris suficients per fer front als imports que es deriven de l’aplicació de la legislació vigent en matèria d’ajudes a l’agricultura dins dels terminis previstos a la Llei;

Vist que no hi ha dotació pressupostària suficient per a l’exercici 2009, en la partida del pressupost següent: 440 Departament d’Agricultura i Patrimoni Natural- 441 Àrea d’Explotacions i Estructures Agràries-47290 A altres empreses privades-PROJ 0009 Estructures i explotacions agràries, per fer front a la despesa de referència;

El Govern, amb l’informe de la Intervenció General, ha acordat la presentació de la següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.