Carregant...
 

Llei 3/2010, del 22 d’abril, de crèdit extraordinari per finançar les tarifes del mòdul social que es desprenen del Reglament de regulació de la Comissió de Valoració Sociosanitària (COVASS) i d’establiment dels barems per a la valoració de la dependència i dels criteris d’assignació de recursos de suport de la Xarxa d’Atenció Sociosanitària


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 d’abril del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 3/2010, del 22 d’abril, de crèdit extraordinari per finançar les tarifes del mòdul social que es desprenen del Reglament de regulació de la Comissió de Valoració Sociosanitària (COVASS) i d’establiment dels barems per a la valoració de la dependència i dels criteris d’assignació de recursos de suport de la Xarxa d’Atenció Sociosanitària

Exposició de motius

El 25 de febrer del 2009 el Govern va aprovar el Reglament de regulació de la Comissió de Valoració Sociosanitària (COVASS) i d’establiment dels barems per a la valoració de la dependència i dels criteris d’assignació de recursos de suport de la Xarxa d’Atenció Sociosanitària (XASS), publicat al BOPA núm. 7 any 21, del 4 de març del 2009, en el qual es fixen els criteris bàsics del finançament de la XASS.

El mateix 25 de febrer del 2009, el Govern també va aprovar el Decret que regula les tarifes dels serveis de dia i residencials que s’ofereixen en els centres sociosanitaris de la Xarxa d’atenció sociosanitària per a l’any 2009, publicat al BOPA núm. 17, any 21, del 4 de març del 2009, el qual fixa, segons el que estableix l’article 4 del Decret, l’import de la tarifa del mòdul social en 20,00 € per dia i per persona en règim d’internament, i en 15,00 € per dia i per persona en règim de centre de dia.

La partida corresponent a aquesta despesa està prevista en el Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2010. Vist que no s’ha aprovat aquest pressupost, l’article 22.1 de la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga per dotzenes parts del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior. Atès que aquest pressupost no preveu cap dotació per fer front a la dita despesa perquè la normativa que la regula es va aprovar amb posterioritat a l’elaboració del text del pressupost per al 2009, enguany no es disposa de crèdits per dotzenes parts per finançar l’import, xifrat en 1.056.675,00 €, que, segons la normativa vigent, és a càrrec del Ministeri de Salut, Benestar i Treball, pel que fa a la tarifa del mòdul social dels centres sociosanitaris de la XASS.
LesLleis.com

Vist que el caràcter de necessitat i urgència d’aquesta despesa queda justificat pel fet que el Govern ha de disposar dels crèdits pressupostaris per fer front als imports que es deriven de l’aplicació de la legislació vigent en matèria de benestar, i vistos els acords i els convenis signats per al desenvolupament d’aquesta normativa;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 10 de març del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.