Carregant...
 

Llei 6/2010, del 22 d’abril, de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de l’aplicació de l’article 221 de la Llei 17/2008, de la Seguretat Social, pel que fa a l’afiliació de les persones internades en establiments penitenciaris


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 d’abril del 2010 ha aprovat la següent:

Exposició de motius

El 3 d’octubre del 2008 el Consell General va aprovar la Llei 17/2008, de la Seguretat Social, que va entrar en vigor el passat 1 de novembre del 2009. En l’article 221 es recull que les persones internades en establiments penitenciaris radicats al Principat d’Andorra han d’estar donades d’alta a la Seguretat Social, així com que s’han de pagar les quotes d’afiliació respectives.
LesLleis.com

La partida corresponent a aquesta despesa es preveia en el Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2010. Vist que aquest pressupost no s’ha aprovat, l’article 22.1 de la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga per dotzenes parts del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior. Atès que aquest pressupost no preveia cap dotació per fer front a la dita despesa perquè la normativa que regula l’afiliació a la Seguretat Social de les persones internades en establiments penitenciaris es va aprovar amb posterioritat a l’elaboració del text de pressupost per al 2009, enguany no es disposa de crèdits per dotzenes parts per finançar-la.

Aquests pagaments estan destinats a dotar les persones internades en centres penitenciaris a Andorra, d’una cobertura sanitària i, per tant, no es poden interrompre. Actualment aquests pagaments no es poden satisfer si el capítol que els pertoca no es dota pressupostàriament de la quantitat necessària per assumir la previsió de despesa, xifrada en 112.020,48 € per al període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de desembre d’enguany.

Vist que el caràcter de necessitat i d’urgència d’aquesta despesa queda justificat pel fet que el Govern ha de disposar dels crèdits pressupostaris per fer front als imports que es deriven de l’aplicació de la legislació vigent en matèria de Seguretat Social.

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 10 de març del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.