Carregant...
 

Llei 7/2010, del 22 d’abril, de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de l’aplicació de l’article 86 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la Seguretat Social


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 d’abril del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 7/2010, del 22 d’abril, de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de l’aplicació de l’article 86 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la Seguretat Social

Exposició de motius

L’1 de novembre del 2009 entra en vigor la Llei 17/2008 de la Seguretat Social, aprovada el 3 d’octubre del 2008. D’acord amb l’article 86 de la Llei esmentada, el Govern ha de contribuir al finançament de les despeses de la branca general, de la branca jubilació i de la branca de prestacions familiars.

Aquesta previsió corresponia als crèdits necessaris per finançar les prestacions i les cotitzacions no contributives i les prestacions familiars en aplicació a la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la Seguretat Social que va entrar en vigor l’1 de novembre del 2009. En l’article 86 s’estableix que el Govern ha de contribuir al finançament de les despeses de la branca general, de la branca jubilació i de la branca de prestacions familiars.
LesLleis.com

La partida corresponent a aquesta despesa que inclou les prestacions i les cotitzacions no contributives i les prestacions familiars es preveia en el Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2010. Vist que aquest pressupost no s’ha aprovat, l’article 22.1 de la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga per dotzenes parts del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior. Atès que aquest pressupost no preveia la dotació suficient per fer front a la dita despesa, enguany no es disposa dels crèdits necessaris per dotzenes parts per finançar-la.

Aquestes prestacions corresponen a despeses de caràcter social, els pagaments mensuals de les quals no es poden interrompre i per tant, no es poden satisfer si el capítol que els pertoca no es dota pressupostàriament de la quantitat necessària per assumir la previsió de despesa, xifrada en 8.890.467,48 € per al període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de desembre d’enguany.

Vist que el caràcter de necessitat i d’urgència d’aquesta despesa queda justificat pel fet que el Govern ha de disposar dels crèdits pressupostaris per fer front als imports que es deriven de l’aplicació de la legislació vigent en matèria de Seguretat Social;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 10 de març del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.