Carregant...
 

Llei 12/2010, del 22 d’abril, de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de la dotació inicial de les fundacions ONCA i ENA


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 d’abril del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 12/2010, del 22 d’abril, DE crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de la dotació inicial de les fundacions ONCA i ENA
LesLleis.com

Exposició de motius:

Amb l’aprovació de la Llei de fundacions, el 12 de juny del 2008, i del Reglament del Registre de Fundacions i del Protectorat, de l’1 d’abril del 2009, es va encetar un procés d’adequació de les fundacions ONCA i ENA, que ha de cloure amb la inscripció al Registre abans del gener del 2010.

A banda de l’acompliment de les disposicions reglamentàries pel que fa a l’adaptació dels estatuts d’aquestes fundacions, els acords dels fundadors sobre la voluntat que tinguin la consideració de fundacions del sector públic, i la documentació acreditativa que compleixen des que es van constituir segons els requisits establerts a l’article 39 d’aquesta Llei, estan pendents de les gestions per incrementar fins a 85.000 euros les dotacions fundacionals que s’exigeixen.

Així, doncs, per tancar l’adequació d’aquestes fundacions i fer-ne efectiva la inscripció al Registre de Fundacions abans del gener del 2010, cal adequar la dotació inicial a 85.000 euros tal com preveu l’article 5 de la Llei esmentada.
LesLleis.com

Per a l’ONCA, la participació del Patronat és compartida entre la Fundació Crèdit Andorrà i el Govern; perquè la fundació es consideri del sector públic l’aportació per al capital fundacional ha de ser de més del 50%, el que representa un import de 51.000 euros per part del Govern.

En el cas de l’ENA, la participació és compartida entre la Fundació Crèdit Andorrà, el Comú de la Massana i el Govern. Així, doncs, com que la suma entre el Comú de la Massana i el Govern ja suposa més del 50% que s’exigeix perquè la fundació es consideri del sector públic, caldrà aportar des del Govern un total de 34.000 euros.

El caràcter de màxima urgència i necessitat queda justificat per l’adequació de la dotació inicial a 85.000 euros, tal com preveu l’article 5 de la Llei 11/2008, i de la necessitat de fer efectiva la inscripció al Registre de Fundacions abans del gener del 2010, d’acord amb la disposició transitòria primera de la Llei esmentada i amb la carta del 7 de juliol del 2009, de la responsable del Registre de Fundacions i del Protectorat.

Vist que no hi ha dotació pressupostària per a l’exercici 2009 per fer front a la despesa de referència;

Vist que el Govern, per acord del 9 de desembre del 2009, ha aprovat un avenç de fons per un import total de 85.000 euros per a les partides pressupostàries següents:
555 Dpt. Promoció Cultural i Pol. Lingüística-558 Àrea d’Acció Cultural-82070 Capital fundacional ONCA-PROJ 0003 Suport a entitats culturals, per un import de 51.000 euros

555 Dpt. Promoció Cultural i Pol. Lingüística-558 Àrea d’Acció Cultural-82071 Capital fundacional ENA-PROJ 0003 Suport a entitats culturals, per un import de 34.000 euros
Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 9 de desembre del 2009;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.