Carregant...
 

Reglament del Registre de Fundacions i del Protectorat (Text refós per LesLleis.com)


Títol I. El Registre de Fundacions

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1
Objecte i finalitat del Registre
El Registre té per objecte la inscripció de les fundacions creades d’acord amb la Llei 11/2008, del 12 de juny, de fundacions, així com la inscripció, la constatació i el dipòsit dels actes, els negocis jurídics i els documents relatius a les mateixes fundacions.

El Registre de Fundacions té per finalitat garantir la publicitat de les fundacions que es creen i actuen a Andorra, d’acord amb l’article 35 de la Llei 11/2008.
Article 2
Natura del Registre
D’acord amb el que estableix l’article 6 de la Llei 11/2008, del 12 de juny, de fundacions, les fundacions constituïdes d’acord amb la norma esmentada adquireixen personalitat jurídica amb la inscripció de l’escriptura de constitució al Registre de Fundacions.
Article 3
Règim jurídic
El Registre de Fundacions es regeix per la Llei 11/2008, del 12 de juny del 2008, de fundacions i per aquest Reglament.
Article 4
Accés al Registre
1. El Registre de Fundacions és públic.

2. Tota persona que al·legui un interès legítim pot demanar:

a) L’expedició de certificats dels assentaments i dels documents dipositats.

b) L’expedició de nota informativa simple de les inscripcions i dels documents dipositats.

3. Es presumeix que concorre interès legítim en les persones que sol·liciten informació del Registre. Això no obstant, el responsable del Registre pot denegar-hi l’accés quan tingui fonament per considerar que no concorre un interès legítim en la petició o aquesta petició es formuli amb caràcter abusiu. Contra l’acte de denegació es pot interposar recurs administratiu davant del ministre titular de justícia.

4. Les peticions de consulta es presenten per escrit. L’oficina del Registre disposa de formularis per realitzar peticions de consulta.
Article 5
Principi de col·laboració
El principi de col·laboració ha d’informar les relacions entre el Registre i el Protectorat, per al compliment eficaç de les competències que té atribuïdes, d’acord amb el que estableix el capítol setè del títol I d’aquest Reglament.
Article 6
Principis generals
El Registre, en l’exercici de la seva funció d’inscripció, queda sotmès als principis següents:

a) Titulació pública: La inscripció al Registre es practica, amb caràcter general, en virtut de document públic conforme al que disposa l’article 23 d’aquest Reglament.

b) Legalitat: L’encarregat del Registre qualifica la legalitat de les formes extrínseques dels documents de tota classe en virtut dels quals se sol·liciti la inscripció, així com la capacitat i la legitimació dels que els atorguen o subscriuen i la validesa del seu contingut, pel que resulti d’aquests documents i dels assentaments registrals.

c) Legitimació: El contingut del Registre es presumeix exacte i vàlid. Els assentaments del Registre resten sota la salvaguarda dels tribunals i produeixen els seus efectes mentre no s’inscrigui la resolució judicial o, en el seu cas, la resolució administrativa, de la seva inexactitud o nul·litat. La inscripció no convalida els actes i els contractes que siguin nuls segons les lleis.

d) Fe pública: La declaració d’inexactitud o nul·litat dels assentaments del Registre no perjudica els drets de tercers de bona fe adquirits conforme a dret.

e) Principi de prioritat: Un cop inscrit qualsevol títol al Registre, no se’n pot inscriure o anotar cap més d’igual o anterior data que resulti oposat o incompatible amb aquell títol.

L’encarregat del Registre practica les operacions registrals corresponents per ordre de presentació.

f) Tracte successiu:

1. Per inscriure actes relatius a una fundació és necessària la inscripció prèvia inicial de la fundació.

2. Per inscriure actes modificatius o extintius d’altres realitzats amb anterioritat, és necessària la inscripció prèvia d’aquests actes.

3. Un cop fet un assentament al Registre, no se’n pot fer cap més que resulti contradictori o incompatible amb aquell en virtut d’un document de data igual o anterior a la del document que va servir de base a l’assentament que consta en el Registre, si no és amb rectificació prèvia d’aquest assentament.

g) Publicitat formal: El Registre és públic i correspon a l’encarregat del Registre el tractament del contingut dels assentaments registrals, de manera que es faci efectiva la publicitat i es garanteixi la impossibilitat de manipulació.