Carregant...
 

Llei 19/2010, del 13 de maig, de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de l’aplicació de l’article 86.2f) de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la Seguretat Social


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 13 de maig del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 19/2010, del 13 de maig, de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de l’aplicació de l’article 86.2f) de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la Seguretat Social

Exposició de motius

L’1 de novembre del 2009 entra en vigor la Llei 17/2008 de la Seguretat Social aprovada el 3 d’octubre del 2008. D’acord amb l’article 86.2f) de la Llei esmentada el Govern ha de finançar el dèficit eventual que es pugui produir a la branca general.

La partida corresponent a aquesta despesa es preveia en el Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2010. Vist que aquest pressupost no s’ha aprovat, l’article 22.1 de la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga per dotzenes parts del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior. Atès que aquest pressupost no preveia la dotació suficient per fer front a la dita despesa, enguany no es disposa del crèdits necessaris per dotzenes parts per finançar-la, estimats en 6.639.138,84 €.
LesLleis.com

Vist que el caràcter de necessitat i urgència d’aquesta despesa queda justificat pel fet que el Govern ha de disposar dels crèdits pressupostaris per fer front als imports que es deriven de l’aplicació de la legislació vigent en matèria de Seguretat Social;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 10 de març del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.