Carregant...
 

Llei 26/2010, del 3 de juny, de crèdit extraordinari per finançar els crèdits a l’emancipació i els crèdits per accedir a un habitatge de lloguer corresponents a la convocatòria d’ajuts a l’habitatge de lloguer de l’any 2010


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 3 de juny del 2010 ha aprovat la següent:

llei 26/2010, del 3 de juny, de crèdit extraordinari per finançar els crèdits a l’emancipació i els crèdits per accedir a un habitatge de lloguer corresponents a la convocatòria d’ajuts a l’habitatge de lloguer de l’any 2010

Exposició de motius

El 30 de març del 2005 es va aprovar el Reglament d’ajuts a l’habitatge de lloguer, el qual va posar en marxa, per primera vegada, dos tipus d’ajuts destinats a millorar les condicions d’accés i manteniment dels habitatges de lloguer: les subvencions periòdiques a l’habitatge de lloguer i els crèdits a l’emancipació. Aquests últims destinats exclusivament a eliminar els obstacles econòmics que poden representar les despeses que genera el fet d’emancipar-se entre els joves.
LesLleis.com

En la convocatòria d’ajuts a l’habitatge de lloguer de l’any 2009 es van introduir, mitjançant el decret de modificació del reglament de referència, els crèdits per accedir a un habitatge de lloguer, destinats a finançar les despeses que puguin tenir les persones o les famílies que estiguin en una situació econòmica difícil i hagin de signar el seu primer contracte de lloguer o bé hagin de canviar de pis.

El Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2010 preveia la partida pressupostària per finançar els crèdits a l’emancipació i els crèdits per accedir a un habitatge de lloguer corresponents a la convocatòria d’ajuts al lloguer de l’any 2010.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior. No obstant això, i atès que els crèdits a l’emancipació i els crèdits per accedir a un habitatge de lloguer són préstecs concedits per l’Administració general que es pressuposten en el capítol 8 “actius financers”, la Llei general de les finances públiques no n’estableix la pròrroga en dotzenes. En conseqüència, el Govern no disposa dels crèdits per finançar la despesa de referència, xifrada en 117.000 euros.

El caràcter d’urgència i necessitat d’aquesta despesa queda justificat pel fet que el Govern ha de disposar dels crèdits pressupostaris per poder obrir la convocatòria dels crèdits a l’emancipació i els crèdits per accedir a un habitatge de lloguer corresponents a la convocatòria d’ajuts al lloguer de l’any 2010.

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 31 de març del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.