Carregant...
 

Llei 33/2010, del 3 de juny, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar els crèdits d’estudis de formació professional i les despeses generades per les beques dels estudiants que cursen els estudis en centres públics del país i dels estudiants no universitaris que cursen els estudis a l’estranger


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 3 de juny del 2010 ha aprovat la següent:

llei 33/2010, del 3 de juny, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar els crèdits d’estudis de formació professional i les despeses generades per les beques dels estudiants que cursen els estudis en centres públics del país i dels estudiants no universitaris que cursen els estudis a l’estranger

Exposició de motius

El Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2010 preveia una dotació pressupostària per finançar les despeses generades per les beques dels estudiants que cursen els estudis en centres públics del país, dels estudiants no universitaris que cursen els estudis a l’estranger, i els crèdits d’estudis de formació professional.
LesLleis.com

El Govern, amb els ajuts a l’estudi, ofereix als joves del país amb menys recursos econòmics les mateixes possibilitats d’accés a l’educació i, en base a la Llei d’ajuts a l’estudi, obre anyalment la convocatòria dels ajuts a l’estudi. Les circumstàncies actuals han fet que aquest curs 2009-2010 hagin entrat a tràmit un 16% més de demandes que al curs 2008-2009, quan el percentatge habitual era un 2%.

Pel que fa als crèdits d’estudis, tot i que per aquest curs 2009-2010 no ha entrat a tràmit cap demanda, per al curs 2010-2011 s’ha de preveure com a mínim l’import estàndard que establirà el Decret d’aprovació dels imports dels ajuts a l’estudi per al curs 2010-2011, és a dir, uns 15.000 euros.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior, pel

que fa a les despeses corrents. El Govern ha de disposar dels crèdits necessaris per finançar els ajuts a l’estudi per al curs acadèmic 2010-2011 en el moment de la convocatòria, prevista per al mes d’abril d’enguany. No obstant això, els crèdits disponibles en dotzenes parts en aquesta data no són suficients per fer front a la despesa de referència. Els crèdits suplementaris que són necessaris es xifren en 691.666,67 euros.

Així mateix, atès que el pressupost no s’ha aprovat, l’executiu no pot fer front a les despeses per concedir crèdits d’estudis de formació professional, que ascendeixen a 15.000 euros.

La necessitat i la urgència de les despeses de referència es justifica pel fet que cal garantir el pagament de les beques dels estudiants que cursen els estudis en centres públics del país i dels estudiants no universitaris que cursen els estudis a l’estranger, i per finançar els crèdits d’estudis de formació professional, d’acord amb la legislació vigent.

Vist l’informe de la Intervenció general;

Vist l’acord de Govern del 24 de març del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.