Carregant...
 

Llei 34/2010, del 3 de juny, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per fer front a les despeses derivades del pagament de les beques i dels ajuts a l’estudi i dels crèdits als estudiants per al curs acadèmic 2009-2010 i 2010-2011


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 3 de juny del 2010 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

llei 34/2010, del 3 de juny, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per fer front a les despeses derivades del pagament de les beques i dels ajuts a l’estudi i dels crèdits als estudiants per al curs acadèmic 2009-2010 i 2010-2011

Exposició de motius

El Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2010 preveia una dotació pressupostària per finançar els ajuts a l’estudi, els premis nacionals a l’estudi, i els crèdits als estudiants, d’acord amb els articles 9, 11, 12, 13, 14, 23 i 30 de la Llei d’ajuts a l’estudi, del 28 de juny del 2002, publicada al BOPA núm. 56, any 14, del 24 de juliol del 2002.
LesLleis.com

Tal com estableix aquesta Llei, el sistema educatiu té un paper fonamental en el cos social, perquè proporciona les eines bàsiques a cada individu per desenvolupar-se com a persona, com a ciutadà i com a professional.

En aquest sentit, la Llei considera que un jove andorrà o resident, en arribar als estudis superiors, és una persona que inverteix en el seu propi futur, i el fet que aquest futur sigui més prometedor també repercutirà positivament en el conjunt de la societat andorrana.

És necessari, doncs, que el Govern pugui atendre suficientment els que necessiten ajuts per als estudis i que pugui suplir les mancances econòmiques si aquestes limitacions poden pertorbar significativament l’evolució dels estudiants.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior, pel que fa a les despeses corrents. El Govern ha de disposar dels crèdits necessaris per finançar els ajuts a l’estudi per al curs 2010-2011 en el moment de la convocatòria i per finançar el darrer pagament dels ajuts a l’estudi corresponents al curs 2009-2010 el mes de juny d’enguany com a molt tard, d’acord amb la Llei d’ajuts a l’estudi, del 28 de juny del 2002. No obstant això, els crèdits disponibles en dotzenes parts en aquestes dates no són suficients per fer front a la despesa de referència. Els crèdits suplementaris que són necessaris es xifren en 471.989,53 euros.

Així mateix, atès que el pressupost no s’ha aprovat, l’executiu no pot fer front a les despeses per concedir crèdits d’estudis, que ascendeixen a 50.000 euros.

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 24 de març del 2010.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.