Carregant...
 

Decret legislatiu pel que s’aprova el text refós de la Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vistes les modificacions que la disposició final quarta de la Llei 10/2013 del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances realitza sobre la Llei 35/2010, de 3 de juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà.

Vista la delegació a favor del Govern establerta a la disposició final sisena de la Llei 10/2013 del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances perquè en el termini màxim de sis mesos a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra mitjançant el decret corresponent, el text refós de l’articulat i de les disposicions complementaries de la Llei 35/2010, de 3 de juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà.

D’acord amb l’habilitació citada, s’ha procedit ha integrar en un text únic totes les modificacions introduïdes a la llei 35/2010, a través de la llei 10/2013.

A proposta del ministre de Finances i Funció Pública, el Govern, en la sessió del 12 de febrer del 2014, ha aprovat el següent

Decret
Article únic

S’aprova el text refós de la Llei 35/2010, de 3 de juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà, incloent-hi les modificacions realitzades per la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, que s’insereix a continuació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.