Carregant...
 

Llei 39/2010, del 30 de juny, de suplement de crèdit per atorgar les ajudes públiques a les entitats esportives constituïdes legalment


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de juny del 2010 ha aprovat la següent:

llei 39/2010, del 30 de juny, de suplement de crèdit per atorgar les ajudes públiques a les entitats esportives constituïdes legalment

Exposició de motius

L’article 51 del títol VIII de la Llei de l’esport del 30 de juny de 1998, estableix que “a fi de protegir i promoure l’esport, el ministeri competent en esports pot fomentar els programes i les activitats que siguin coherents amb els criteris i les directrius de la política esportiva de l’Estat, que desenvolupin les federacions esportives i el Comitè Olímpic Andorrà. Es poden establir, a aquest efecte, diversos sistemes de suport econòmic directes o indirectes, i les bases per a la concessió de subvencions i ajuts a l’esport, amb caràcter plurianual, anual o puntual”. En aquest sentit es va aprovar el Reglament d’ajudes a l’esport del 12 de juliol del 2000, i la seva modificació posterior, del 23 d’abril del 2008.
LesLleis.com

Per a l’any 2010 la Secretaria d’Estat d’Esports, Joventut i Voluntariat ha previst destinar ajudes que han de permetre finançar les despeses de funcionament i els programes esportius de 30 federacions i 4 clubs, i el pagament de 46 becats del programa d’Alt Rendiment d’Andorra (ARA) (esportistes i entrenadors de 14 federacions), del programa Esquí-estudi (40 esportistes a l’Escola Andorrana de batxillerat i segona ensenyança d’Ordino) i del programa Tutoresport (3 esportistes matriculats a la Universitat Autònoma de Barcelona). És important tenir en compte que aquestes ajudes representen de mitjana, aproximadament, un 80% dels ingressos totals de les entitats esportives.

El Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2010 preveia crèdits en la partida pressupostària corresponent per fer front a la despesa esmentada.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior. El Govern ha de disposar dels crèdits totals per poder convocar els ajuts a les entitats esportives constituïdes legalment i, per tant, sol·licita un import d’1.950.200,50 euros, que correspon a les dotzenes parts de juliol a desembre. En conseqüència, el Govern reservarà l’excedent de crèdits en concepte de les dotzenes de què disposarà mensualment la Secretaria d’Estat d’Esports, Joventut i Voluntariat els sis darrers mesos de l’exercici 2010.

El caràcter d’urgència i necessitat es justifica pel fet que el Govern ha de disposar de crèdits suficients per convocar les ajudes públiques a les entitats esportives constituïdes legalment, i garantir-ne el funcionament i els programes esportius que desenvolupen.

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 21 d’abril del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.