Carregant...
 

Llei 40/2010, del 30 de juny, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar les inversions i les despeses de funcionament del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de juny del 2010 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

llei 40/2010, del 30 de juny, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar les inversions i les despeses de funcionament del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS)

Exposició de motius

El Projecte de pressupost per a l’exercici 2010 preveia una dotació per finançar les despeses corrents i de capital del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.

En l’exercici de les atribucions que té encomanades el SAAS en la Llei de creació del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, del 23 de desembre de 1986, és imprescindible que dugui a terme un seguit d’inversions per fer front a l’obsolescència tècnica d’instal·lacions i espais, a les noves demandes terapèutiques, a noves tècniques i tecnologies, i que pugui dur a terme el desplegament dels sistemes d’informació que va iniciar en exercicis anteriors per oferir la màxima seguretat en les instal·lacions i en els espais actuals.

D’altra banda, el SAAS ha de disposar de la dotació necessària per finançar les despeses de personal i de consum de béns i serveis de projectes, que no convé ajornar fins a l’exercici següent atesa la seva utilitat per a la població, així com els serveis de manteniment d’equipaments i instal·lacions contractats en exercicis precedents en els quals, un cop finalitzat el període de garantia, s’inicia, en aquest exercici, els contractes de manteniment. No obstant això, els crèdits disponibles en dotzenes parts no són suficients per fer front a la despesa esmentada.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, l’executiu no pot fer front a les transferències de capital, a excepció de les transferències als comuns que el cap de Govern, amb l’acord previ del Govern, pot fer efectives als comuns, d’acord amb la Llei general de les finances públiques. En aquest cas, la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior i la posada en vigor dels crèdits aprovats amb caràcter plurianual, a més de l’autorització a l’executiu per fer efectives les transferències als comuns.

En conseqüència, el Govern no disposa de la totalitat dels crèdits o en disposa de forma insuficient per fer front a aquestes despeses, que s’eleven a 6.336.581 euros.

Vist que el caràcter d’urgència i necessitat de les despeses esmentades queda justificat pel fet que cal garantir la continuïtat en el funcionament de les despeses de capital i corrents del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, sobretot pel que fa referència al manteniment de nous equipaments i projectes assistencials nous, d’acord amb la legislació vigent i amb la Llei de creació del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària;

Vist l’informe de la Intervenció General;
LesLleis.com

Vist l’acord de Govern del 21 d’abril del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.