Carregant...
 

Llei 47/2010, del 30 de juny, de suplement de crèdit per finançar la contractació d’un psicòleg per a l’Àrea de Menors del Ministeri d’Interior


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de juny del 2010 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

llei 47/2010, del 30 de juny, de suplement de crèdit per finançar la contractació d’un psicòleg per a l’Àrea de Menors del Ministeri d’Interior

Exposició de motius

L’article 25.3 de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors, del 22 d’abril del 1999, estableix com a acte d’investigació l’elaboració d’un informe pericial per part dels serveis tècnics del Ministeri d’Interior sobre la situació psicològica, educativa i familiar del menor, i també sobre el seu entorn social i altres circumstàncies que puguin haver influït en el fet criminal que se li imputa. Al psicòleg també li correspon declarar com a perit davant dels tribunals i dur a terme el seguiment i el tractament psicològic dels menors. Igualment ha de col·laborar amb la resta de l’equip en l’execució de les mesures educatives i sancionadores imposades pels tribunals als menors.
LesLleis.com

El Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2010 preveia els crèdits en concepte de béns corrents i serveis per assumir el contracte existent des de l’any 2004 per a la prestació d’aquests serveis, que finalitza el 30 de juny d’enguany. Atesa la necessitat de disposar d’aquest servei, el Ministeri d’Interior vol contractar un psicòleg com a personal fix de l’Administració general, que començaria a prestar els seus serveis a partir del mes de juliol d’enguany.

Vist que aquest pressupost no s’ha aprovat, l’article 22.1 de la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga per dotzenes parts del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior. Aquest pressupost preveia crèdits per finançar les despeses anuals que es deriven del contracte de prestació de serveis esmentat. En conseqüència, els crèdits disponibles en dotzenes parts dels mesos de juliol a desembre permeten fer front a la nova contractació.

La contractació d’un psicòleg amb caràcter indefinit permet disposar d’un professional amb una dedicació superior a la que pot oferir un professional amb contracte de prestació de serveis i no suposa cap càrrega addicional per a l’Administració. La despesa derivada d’aquesta nova contractació suma 14.385,76 euros.

Vist que el caràcter d’urgència i necessitat d’aquesta despesa de referència queda justificat pel fet que l’Àrea de Menors del Ministeri d’Interior ha de disposar de la plaça de nova creació, i també dels crèdits pressupostaris per finançar-la, per a la contractació d’un psicòleg com a personal fix que desenvolupi les funcions que estableix la legislació vigent en aquesta matèria.

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 21 d’abril del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.