Carregant...
 

Llei 83/2010, del 18 de novembre, de crèdit extraordinari per fer front a les despeses d’inversió derivades de la intervenció d’urgència a l’edifici de Ràdio Andorra


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 de novembre del 2010 ha aprovat la següent:

llei 83/2010, del 18 de novembre, de crèdit extraordinari per fer front a les despeses d’inversió derivades de la intervenció d’urgència a l’edifici de Ràdio Andorra

Exposició de motius

El Ministeri d’Educació i Cultura ha de fer front a les despeses d’inversió derivades de la intervenció d’urgència a l’edifici de Ràdio Andorra.

Fa dos anys que es va fer la cessió de Ràdio Andorra a l’Estat andorrà. L’estat de conservació d’aquest edifici presenta diverses deficiències i cal una intervenció d’urgència.

En una primera inspecció, l’agost del 2009, es va constatar que calia una intervenció d’urgència per contrarestar els efectes de les entrades d’humitat i d’aigua.

El Projecte de llei de pressupost per a l’exercici del 2010 preveia la dotació per fer front a la intervenció d’urgència a l’edifici de Ràdio Andorra, per un import de 20.364,35 euros, a les partides pressupostàries següents:
560 Departament de Patrimoni Cultural-561 Àrea de Protecció del Patrimoni Immoble i Etnològic-2010-0000000002 Ràdio Andorra-60230 Instal·lacions elèctriques, per un import de 364,35 euros i 61210 Millora d’edificis d’interès arquitectònic, per un import de 20.000 euros.

El Govern, d’acord amb l’article 23 de la Llei general de les finances públiques i amb l’informe previ de la Intervenció General, va aprovar, en la sessió del 24 de març del 2010, un Projecte de llei de crèdit extraordinari per un import de 20.364,35 euros, amb la finalitat de finançar les despeses corresponents a les partides pressupostàries esmentades.

En la sessió de Consell del 3 de juny del 2010, es va refusar el Projecte de llei de crèdit extraordinari per a la intervenció d’urgència a l’edifici de Ràdio Andorra.

El caràcter de màxima urgència i necessitat queda justificat pel fet que durant aquest any l’estat de conservació ha empitjorat per no haver actuat ràpidament, i això s’ha traduït en l’aparició d’altres patologies causades per les infiltracions que afecten la conservació de l’edifici i que han incrementat, encara més, la despesa necessària per a la rehabilitació, que s’estima actualment en 48.604,34 euros.

Cal intervenir per contrarestar els efectes de les entrades d’humitat i d’aigua que causen un deteriorament de l’edifici i que posen en perill les peces de la maquinària radiofònica situades a la planta baixa de l’edifici que no es poden desplaçar. Per això es preveu la impermeabilització de la terrassa i de les claraboies, per aturar les infiltracions.

Atès tot el que s’ha exposat:

Vist que el Govern, per acord del 22 de setembre del 2010, ha aprovat un avenç de fons per un import total de 48.604,34 euros per a les partides pressupostàries següents:
560 Departament de Patrimoni Cultural-561 Àrea de Protecció del Patrimoni Immoble i Etnològic-2010-0000000002 Ràdio Andorra-60910 Estudis i projectes d’inversió per un import de 1.415,66 euros

560 Departament de Patrimoni Cultural-561 Àrea de Protecció del Patrimoni Immoble i Etnològic-2010-0000000002 Ràdio Andorra-61210-Millora d’edificis d’interès arquitectònic, per un import de 47.188,68 euros.

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 22 de setembre del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.