Carregant...
 

Llei 2/2011, del 2 de febrer, dels procediments especials relatius al reconeixement i a l’execució de decisions en matèria de pensions compensatòries, dels efectes civils del segrest internacional de menors, i de la custòdia de menors


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 2 de febrer del 2011 ha aprovat la següent:

llei 2/2011, del 2 de febrer, dels procediments especials relatius al reconeixement i a l’execució de decisions en matèria de pensions compensatòries, dels efectes civils del segrest internacional de menors, i de la custòdia de menors

Exposició de motius

Les vies processals vigents al Principat per dur a terme l’execució de sentències estrangeres amb efectes civils a Andorra són la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993, i la Llei qualificada de la justícia, del 3 de desembre de 1993.

L’adopció per part d’Andorra de tres convenis internacionals en matèria de dret internacional privat -el Conveni sobre el reconeixement i l’execució de decisions relatives a les pensions compensatòries, fet a l’Haia el 2 d’octubre del 1973; el Conveni sobre els aspectes civils del segrest internacional de menors, fet a l’Haia el 25 d’octubre del 1980, i el Conveni europeu sobre el reconeixement i l’execució de les decisions en matèria de custòdia de menors i el restabliment de la custòdia de menors, fet a Luxemburg el 20 de maig del 1980- requereix l’existència d’una normativa que permeti, amb més eficàcia i celeritat, el reconeixement i l’execució de decisions judicials i administratives recaigudes en les matèries afins.

Aquesta Llei completa la via processal vigent i proposa un procediment simplificat i accelerat per reconèixer les decisions estrangeres sobre aquestes matèries especialment sensibles, que exigeixen una actuació judicial i administrativa àgil, ràpida i eficaç.

Atès que ningú no entendria que les decisions estrangeres poguessin tenir un procediment d’execució més abreujat que les decisions recaigudes en l’àmbit intern en les altres matèries considerades, aquesta Llei dels procediments especials relatius a les pensions compensatòries s’aplica també al procediment d’execució de decisions internes dictades en aquest àmbit.

A part de disposar d’una normativa interna que permeti el reconeixement i l’execució de decisions en els àmbits previstos de forma ràpida i eficaç, el Conveni sobre els aspectes civils del segrest internacional de menors i el Conveni europeu sobre el reconeixement i l’execució de les decisions en matèria de custòdia de menors i el restabliment de la custòdia de menors insten els estats part a designar una autoritat central encarregada de complir les obligacions dels convenis.

A escala interna, correspon al ministeri competent en matèria d’interior assumir les funcions d’autoritat central descrites en ambdós instruments internacionals. Seguint l’exemple d’altres estats, els advocats adscrits al Gabinet Jurídic del Govern són els encarregats de representar l’autoritat central andorrana i els qui han d’iniciar una acció davant la justícia quan l’autoritat central no hagi pogut aconseguir a través dels seus propis mitjans el reconeixement i l’execució de la decisió estrangera.

Ara bé, aquests convenis no impedeixen que qualsevol persona, institució o òrgan que consideri que s’ha vulnerat una decisió judicial o administrativa s’adreci directament a les autoritats judicials de l’estat contractant.

Per tant, aquesta Llei estableix un procediment especial que s’aplica a qualsevol persona o òrgan interessats a fer reconèixer i/o executar decisions en els àmbits previstos, tant si prèviament s’ha adreçat a una autoritat central per executar la decisió estrangera com si no ho ha fet, i també a qualsevol persona o òrgan interessats a fer executar una decisió recaiguda en algun dels àmbits considerats.

La Llei recull les disposicions necessàries per fer efectius els convenis. En el cas dels convenis que ens ocupen, les decisions judicials i administratives no requereixen una anàlisi del fons sinó el reconeixement i l’execució. Amb aquest objectiu, la Llei estableix procediments curts per donar resposta immediata a la situació concreta. S’han pres com a punt de partida els procediments establerts en els articles 15 i 16 de la Llei transitòria de procediments judicials sobre el procediment previst a l’article 41.1 de la Constitució. Aquest darrer article fixa un procediment urgent i preferent per als drets i les llibertats reconeguts en els capítols tercer i quart del títol II de la nostra Carta Magna. En els casos de segrest internacional, aquesta interrelació és més evident perquè hi ha, d’entrada, un presumpte atemptat contra la llibertat, la integritat física i moral i la seguretat del menor, drets fonamentals recollits al títol II de la Constitució.

El capítol primer tracta de l’execució i el reconeixement d’una decisió administrativa o judicial en matèria de pensions compensatòries.

El capítol segon estableix una sèrie de disposicions que concreten aspectes determinats del Conveni sobre els aspectes civils del segrest internacional de menors i del Conveni europeu sobre el reconeixement i l’execució de les decisions en matèria de custòdia de menors i sobre el restabliment de la custòdia de menors.

En ambdós capítols, es determina quin és l’òrgan judicial competent i quin és el procediment que caldrà seguir, tenint en compte que les matèries objecte dels convenis són en tots els casos urgents.

Finalment, per evitar possibles maniobres dilatòries per part del deutor que puguin posar en perill la utilitat del procediment i dels instruments internacionals, la Llei imposa al deutor d’una pensió compensatòria l’obligació de consignar a la Batllia (o de garantir presentant un aval bancari) la quantitat deguda abans d’interposar recurs davant el Tribunal Superior de Justícia. Aquest requisit previ d’admissibilitat del recurs s’ha d’entendre en el marc d’uns procediments civils que pretenen el reconeixement de resolucions que es troben en fase d’execució, és a dir, quan el dret a la tutela judicial efectiva ja ha estat reconegut en el procediment seguit davant les autoritats judicials estrangeres.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.