Carregant...
 

Llei 3/2012, del 19 d’abril, qualificada de modificació de la Llei qualificada del matrimoni


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 19 d’abril del 2012 ha aprovat la següent:

llei qualificada de modificació de la Llei qualificada del matrimoni.

Exposició de motius

El procediment de mesures provisionals que regula l’article 63 de la Llei qualificada del matrimoni, del 30 de juny de 1995, ha resultat, a la pràctica, poc operatiu: amb freqüència, el termini que transcorre des de la sol·licitud fins a l’adopció d’aquestes mesures és quasi tan llarg com el que dura el procediment principal. Es pot dir, per tant, que, en aquests supòsits, les mesures provisionals no compleixen adequadament la funció que tenen assignada, cosa que pot ocasionar greus perjudicis al justiciable.

És cert que l’article 64 de la Llei permet al batlle, en casos de necessitat o d’urgència, adoptar mesures amb caràcter pràcticament immediat, fins i tot inaudita altera parte, però els òrgans jurisdiccionals han mostrat una prudència molt comprensible a l’hora d’adoptar mesures sense escoltar una de les parts afectades, i les limiten a supòsits veritablement excepcionals, de forma que el procediment de l’article 64 no serveix per pal·liar les insuficiències del procediment de l’article 63.

Per això ha semblat necessari regular de bell nou el procediment de l’article 63, amb la finalitat de fer possible l’adopció ràpida de mesures per regular provisionalment aspectes com l’ús del domicili conjugal, la guarda i custòdia dels fills menors, o l’atribució de pensions alimentàries, mentre es tramita la separació. Aquest nou procediment està guiat pels principis d’oralitat i immediatesa, i té com a acte central una compareixença conjunta de les parts davant del batlle.

Es tracta d’una innovació important, que ha de permetre una reducció molt substancial del termini d’adopció de les mesures provisionals, al qual s’ha volgut donar una gran flexibilitat per tal que el batlle pugui protegir amb celeritat els interessos que ho necessitin i evitar situacions de desemparament.

Ha semblat oportú aprofitar aquesta modificació de la Llei qualificada del matrimoni per aportar petites addicions puntuals a alguns altres dels preceptes que regulen aspectes processals. Així, s’introdueix a l’article 51.1 un nou element en el ventall de mesures que pot adoptar el batlle amb caràcter provisional, concretament la prohibició a un cònjuge d’entrar en contacte amb l’altre o amb els propis fills. S’introdueix també un nou apartat a l’article 61, per tal de preveure expressament la possibilitat que els cònjuges presentin una demanda conjuntament quan es tracta de procediments de mutu acord, tal com ja s’estava fent a la pràctica. Finalment, es creen dues noves disposicions addicionals; la primera té per objecte introduir una mínima regulació en la pràctica de la prova, i facilitar-la en determinats supòsits, mentre que la segona compleix l’objectiu d’estendre el procediment de mesures provisionals regulat per la Llei a l’adopció de mesures en relació amb els fills comuns de persones que no estan unides per matrimoni ni per una relació estable de parella.

Amb aquesta finalitat s’aprova aquesta Llei qualificada de modificació de la Llei qualificada del matrimoni, amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.