Carregant...
 

Llei 6/2012, del 17 de maig, de suplement de crèdit per fer front a la transferència corrent per finançar el projecte d’assessorament i captació d’inversió estrangera


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 17 de maig del 2012 ha aprovat la següent:

Exposició de motius

La situació econòmica de crisi actual ha portat els governs a adoptar una sèrie de mesures per intentar reactivar les economies nacionals. En aquest sentit, una de les accions del Govern d’Andorra ha estat iniciar la modificació de la Llei d’inversió estrangera amb la voluntat que propiciï l’obertura econòmica necessària que permeti activar el creixement de la nostra economia.

En aquesta línia de treball s’han identificat com a objectius: la posada en marxa d’un projecte inicial destinat a generar nous sectors d’activitat a Andorra, amb les finalitats de fer l’economia d’Andorra molt més competitiva i ser molt menys dependents dels sectors tradicionals, de cara a disposar d’un model econòmic molt més sòlid i equilibrat; i un segon projecte que permeti millorar els motors tradicionals de l’economia andorrana, de manera que recuperin el caràcter innovador que tenien anys enrere.

Després d’analitzar des d’Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU (ADI, SAU) la necessitat de combinar l’obertura econòmica amb aquests dos projectes, es considera imprescindible comptar amb el suport d’una empresa de consultoria estratègica que disposi d’un ampli coneixement d’altres mercats i sectors, de capacitat d’inversió i de gestió de recursos amb capital d’inversió (private equity), d’un model metodològic provat i contrastat, d’experiència contrastada en processos de treball similars i, a la vegada, que representi una garantia d’èxit del projecte. Aquesta prestació de serveis es contractarà i es gestionarà des d’ADI, SAU i la despesa necessària per fer-hi front es valora en 900.000 euros per a la primera fase del projecte, i 600.000 euros per a la segona.

Vist que el Govern no disposa dels crèdits pressupostaris suficients per fer front a la transferència corrent a ADI, SAU per finançar les despeses esmentades, estimades en 1.500.000 euros;

Vist que el caràcter de necessitat i d’urgència d’aquesta despesa queda justificat per la voluntat del Govern de presentar a tràmit parlamentari el proper mes de març la nova Llei d’inversió estrangera, i la necessitat de tenir un pla d’implementació de l’obertura econòmica el primer dia que el nou marc legal sigui hàbil;

Per aquest motiu, és clau iniciar amb antelació les activitats derivades d’aquest projecte per disposar de tots els elements essencials de la diversificació de la nostra economia al més aviat possible, ja que la situació econòmica actual no permet demores en aquest sentit.

Vist que el Govern, per acord del 29 de febrer del 2012, ha aprovat un avenç de fons d’un import total de 900.000 euros per fer front a la primera fase del projecte esmentat per a la partida pressupostària següent: 310 Departament d’Economia-311 Projectes estratègics-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica-44320 ADI, SAU;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 29 de febrer del 2012;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.