Carregant...
 

Llei 15/2012, del 12 de juliol, de modificació de l’article 24.2 de la Llei 22/2011, del 29 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2012


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 12 de juliol del 2012 ha aprovat la següent:

llei 15/2012, del 12 de juliol, de modificació de l’article 24.2 de la Llei 22/2011, del 29 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2012

Exposició de motius

Per mitjà d’una resolució aprovada en la sessió del 8 de juny de 2012, el Consell General encomana al Govern que prengui les disposicions necessàries per tal de cobrir les vacants dels membres del Cos de Policia que han abandonat o abandonin el Cos en concepte de jubilació, per tal de mantenir una dimensió del Cos de Policia que permeti conservar i millorar els excel·lents nivells de seguretat ciutadana de què gaudeix el Principat d’Andorra.

Així mateix, el Consell Superior de la Justícia ha manifestat al Govern que, per mantenir el correcte funcionament de l’Administració de Justícia, és necessari cobrir immediatament les places vacants de secretari judicial que es generen.

Però l’article 24 de la Llei 22/2011, del 29 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2012, impedeix la convocatòria de procediments selectius d’ingrés de nous funcionaris durant el corrent exercici, i si bé és cert que la mateixa norma preveu, amb caràcter excepcional, la possibilitat d’autoritzar la contractació de personal de caràcter eventual, aquesta possibilitat no resol les necessitats de personal del Cos de Policia, ni de secretaris judicials, que no seria adequat cobrir amb personal eventual.

Per altra part, el compliment dels compromisos internacionals del Principat d’Andorra amb el MONEYVAL, l’OCDE i el GRECO, així com els derivats de la signatura de l’acord monetari amb la Unió Europea, comporta la ineludible necessitat que l’INAF, la UIF i el Ministeri de Finances disposin, ja durant aquest any, de personal especialitzat que, en aquest cas, ho pot ser en règim eventual, però que, tot i així, no pot ser contractat sense infringir les limitacions que imposa la norma citada.

Per aquest motiu, és necessari modificar l’article 24 de la Llei del pressupost per a l’exercici del 2012, a fi de relaxar les limitacions que estableix i fer possible la convocatòria de procediments selectius d’ingrés per cobrir les vacants de les places del Cos de Policia i dels secretaris judicials, i la contractació del personal especialitzat que resulta imprescindible perquè l’INAF, la UIF i el Ministeri de Finances puguin donar compliment als compromisos internacionals adquirits pel Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.