Carregant...
 

Llei 20/2012, del 18 d’octubre, de modificació de la Llei de la radiodifusió i televisió pública i de creació de la societat pública Ràdio i Televisió d’Andorra SA, del 13 d’abril del 2000


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 d’octubre del 2012 ha aprovat la següent:
LesLleis.com
llei 20/2012, del 18 d’octubre, de modificació de la Llei de la radiodifusió i televisió pública i de creació de la societat pública Ràdio i Televisió d’Andorra SA, del 13 d’abril del 2000

Exposició de motius

Tal com estableix la Llei de la radiodifusió i televisió pública i de creació de la societat pública Ràdio i Televisió d’Andorra SA, del 13 d’abril del 2000 a l’article primer, la planificació, l’ordenació i la gestió de les xarxes de radiocomunicacions i telecomunicacions, així com la seva adscripció funcional a les emissions de ràdio i televisió, queden reservades al Govern segons els acords internacionals i la legislació vigent.

Amb aquesta disposició, aquesta Llei limita el Consell Andorrà de l’Audiovisual a un organisme assessor i consultiu del Govern i de la societat de gestió Ràdio i Televisió d’Andorra SA, endemés d’intervenir en el dret de rectificació.

En l’actualitat, atenent el context econòmic i la necessitat de contenció de la despesa pública, es fa necessari suprimir el Consell Andorrà de l’Audiovisual.

Resulta doncs imprescindible la modificació de la Llei de la radiodifusió i televisió pública i de creació de la societat pública Ràdio i Televisió d’Andorra SA, per suprimir tot el capítol IV de la llei assenyalada, el que significa la supressió dels articles sisè, setè i vuitè de dita Llei. Es modifica també pel que fa al dret de rectificació l’article novè, del capítol V, per suprimir la resolució del Consell Andorrà de l’Audiovisual i atorgar el dret de rectificació davant la jurisdicció ordinària en cas de recurs davant la decisió del director general de la societat Ràdio i Televisió d’Andorra SA. Finalment es modifica ensems l’apartat d) de l’article dotzè, suprimint la menció que el dit article efectua del Consell Andorrà de l’Audiovisual.
LesLleis.com
Òbviament, totes aquestes modificacions, motivades per la supressió del Consell Andorrà de l’Audiovisual, no afecten en absolut les funcions de control parlamentari que queden garantides per les disposicions de l’article desè de la Llei vigent, que atorga a una Comissió Legislativa Permanent del Consell General, l’exercici del control de les activitats de la societat pública Ràdio i Televisió d’Andorra, SA.

Amb aquests objectius es modifica la Llei de la radiodifusió i televisió pública i de creació de la societat pública Ràdio i Televisió d’Andorra SA, del 13 d’abril del 2000.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.