Carregant...
 

Llei 25/2012, del 18 d’octubre, de creació del Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 d’octubre del 2012 ha aprovat la següent:

llei 25/2012, del 18 d’octubre, de creació del Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra

Exposició de motius

La professió d’economista respon a determinades necessitats socials d’interès públic a les quals dóna solució amb actuacions específiques. El reconeixement universitari i formatiu d’aquesta professió és fruit del disseny curricular de les formacions per a la titulació universitària específica per poder-la exercir. No es pot oblidar que l’economia és multidisciplinària i en constant evolució. Per tant, qui la imparteixi o qui la utilitzi com a mitjà d’acompliment en la societat ha d’estar en actitud oberta per assumir novetats o nous reptes i, per això mateix, en un esforç permanent d’actualització.

Un dels objectius de l’organització col·legial d’aquesta activitat és la regulació i l’ordenació de l’exercici de l’activitat professional d’economista, així com la salvaguarda i l’observança dels seus principis ètics, deontològics i jurídics. Amb aquest objectiu, disposa de competències per elaborar i vigilar el compliment de la professió d’economista, amb subjecció a les lleis, vetllant pel respecte dels principis ètics i deontològics.

De conformitat amb el que estableix l’article 15 de la Llei 6/2008, del 15 de maig del 2008, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals, que regula l’extensió de l’organització col·legial mitjançant la llei a les professions que n’estan mancades, es considera oportuna i necessària la creació del Col·legi Oficial d’Economistes per integrar tots els professionals que, amb la titulació universitària específica, exerceixin les funcions que els són pròpies.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.