Carregant...
 

Llei 27/2012, del 18 d’octubre, de creació del Col·legi Oficial de Geòlegs d’Andorra


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 d’octubre del 2012 ha aprovat la següent:
LesLleis.com
llei 27/2012, del 18 d’octubre, de creació del Col·legi Oficial de Geòlegs d’Andorra

Exposició de motius

En els últims anys, l’evolució de la geologia i la professionalització del geòleg han donat un pas qualitatiu endavant molt important. Cada vegada més, les necessitats de la societat posen de manifest la funció professional del geòleg. La professió de geòleg respon, doncs, a determinades necessitats socials d’interès públic a les quals dóna solució amb actuacions específiques. El reconeixement universitari i formatiu d’aquesta professió és fruit del disseny curricular de les formacions per a la titulació universitària específica per poder-la exercir.

Un dels objectius de l’organització col·legial d’aquesta activitat és la regulació i l’ordenació de l’exercici de l’activitat professional del geòleg, i també la salvaguarda i l’observança dels seus principis ètics, deontològics i jurídics. Amb aquest objectiu, disposa de competències per elaborar i vigilar el compliment de la professió de geòleg, amb subjecció a les lleis, i vetlla pel respecte dels principis ètics i deontològics.
LesLleis.com
De conformitat amb el que estableix l’article 15 de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals, que regula l’extensió de l’organització col·legial mitjançant la llei a les professions que n’estan mancades, es considera oportuna i necessària la creació del Col·legi Oficial de Geòlegs per integrar tots els professionals que, amb la titulació universitària específica, exerceixin les funcions que els són pròpies.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.