Carregant...
 

Llei 6/2013, del 9 de maig, de crèdit extraordinari per finançar l’adquisició d’accions de la societat Centre de Tractament de Residus SA


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 9 de maig del 2013 ha aprovat la següent:

llei 6/2013, del 9 de maig, de crèdit extraordinari per finançar l’adquisició d’accions de la societat Centre de Tractament de Residus SA
LesLleis.com

La societat Centre de Tractament de Residus d’Andorra SA (CTRASA), que gestiona per concessió el centre del mateix nom, va ser constituïda l’any 2003 amb una participació pública minoritària; en concret, el Govern va subscriure el 15% del capital social i l’ens públic Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), el 5%. Posteriorment, atenent el caràcter estratègic i particularment sensible d’aquest sector d’activitat, FEDA va anar ampliant la seva participació en la societat per mitjà de la compra d’accions als socis privats, fins que, autoritzada per la Llei 22/2007, del 22 de novembre, va portar la seva participació al 38%, que, sumada al 15% del Govern, representa una quota del 53% del capital social, de forma que la participació pública en la societat va esdevenir majoritària.

La societat ha viscut els darrers anys una situació de greu conflicte intern entre els socis públics i els privats que ha arribat, fins i tot, als tribunals, i que ha repercutit negativament en l’administració del Centre i en la presa de decisions. Per altra part, una de les línies estratègiques definides en el marc del Fòrum energia i futur són els projectes de cogeneració per produir electricitat i calor per a calefacció i aigua calenta sanitària, mitjançant xarxes públiques de distribució, i la realització d’un projecte d’aquesta naturalesa, aprofitant les instal·lacions de la planta incineradora per subministrar aigua calenta a la seva zona d’influència, resultaria especialment adequada a les seves característiques, i a més a més rendible, en permetre la recuperació de la calor que actualment es desaprofita, però la seva execució requereix implementar modificacions tècniques al Centre i ampliar l’objecte de la societat, i aquestes operacions no troben encaix adequat en el marc de la concessió vigent.

Per aquests motius, el Govern desitja recuperar anticipadament el control total del Centre de Tractament de Residus i, a través de converses mantingudes amb els socis privats, ha arribat a un principi d’acord que li permet adquirir la totalitat de les accions en mans privades i tancar simultàniament els procediments judicials en curs, i així obtenir la plena satisfacció en la reclamació adreçada per la societat contra els seus socis privats.

Consegüentment, el Govern i FEDA estan interessats a adquirir les 470 accions de CTRASA que es troben actualment en mans privades, a prorrata de la participació que ja tenen en la societat; en concret, el Govern adquiriria 133 accions i portaria la seva participació al 28,3% del capital, i FEDA adquiriria les 337 accions restants i portaria la seva participació al 71,7%.

Aquesta adquisició no està prevista en el pressupost del Govern per al 2013, ni tampoc en el de FEDA, però l’existència d’un acord amb els socis venedors sobre la formalització de la venda, en justifica la urgència i la necessitat, i comporta que la despesa no es pugui ajornar fins a l’exercici següent i que requereixi l’aprovació de sengles crèdits extraordinaris, un per un import de 1.082.811,52 euros, en el pressupost del Govern, i un altre de 2.743.665,28 euros en el pressupost de FEDA.

El Govern té previst fer front al crèdit extraordinari en el seu pressupost mitjançant una recaptació d’ingressos més gran en concepte de distribució de reserves del Servei de Telecomunicacions d’Andorra. El compte pressupostari a càrrec del qual aquesta entitat parapública està previst que faci aquest pagament és de naturalesa ampliable d’acord amb l’article 4.22 de la Llei de pressupost per a l’exercici 2013. Quant al finançament del crèdit extraordinari en el pressupost de FEDA, està previst mitjançant la transferència d’altres crèdits que s’estimen reduïbles i que corresponen al projecte de cogeneració de la Comella.
LesLleis.com

Per aquests motius,

Vist l’acord del Consell d’Administració de l’ens públic Forces Elèctriques d’Andorra del 8 de febrer del 2013;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 13 de març del 2013;

El Consell General aprova aquesta Llei.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.