Carregant...
 

Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercats i els acords de garantia financera, incloent-hi totes les modificacions aportades fins avui


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vistes les modificacions que la disposició final primera de la Llei 18/2013, del 10 d’octubre, qualificada de modificació del Codi penal, realitza sobre la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera.

Vista la delegació a favor del Govern establerta a la disposició final segona de la Llei 18/2013, del 10 d’octubre, qualificada de modificació del Codi penal perquè en el termini màxim d’un mes des de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el text corresponent que reculli la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera incloent-hi totes les modificacions aportades fins avui.

D’acord amb l’habilitació citada, s’ha procedit ha integrar en un text únic totes les modificacions introduïdes a la llei 8/2013, a través de la llei 13/2008.

A proposta del ministre de Finances i Funció Pública, el Govern, en la sessió del 12 de febrer del 2014, ha aprovat el següent

Decret
Article únic

S’aprova el text refós de sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera, incloent-hi totes les modificacions realitzades fins avui, que s’insereix a continuació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.