Carregant...
 

Llei 2/2014, del 23 de gener, de modificació del Codi de la circulació, del 10-06-1999 (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 23 de gener del 2014 ha aprovat la següent:

Llei 2/2014, del 23 de gener, de modificació del Codi de la circulació, del 10-06-1999

Exposició de motius

La normativa sobre la regulació de la circulació de vehicles és una matèria que s’adapta i s’actualitza d’acord amb les millores en matèria de seguretat viària, de normativa internacional, d’innovació tecnològica i d’eficiència energètica dels vehicles. I particularment, esdevé una forma d’incidir activament a favor de polítiques que vetllin pel medi ambient i la seguretat de les persones.

Després de prop de 15 anys d’aplicació, el Codi de la circulació vigent, del 10 de juny de 1999, requereix una actualització d’acord amb els preceptes esmentats. Per aquest motiu, des dels departaments d’Indústria i de Protecció Civil i Gestió d’Emergències (Àrea de Mobilitat) s’ha iniciat un treball d’anàlisi extensa, exhaustiva i d’ampli abast per disposar d’una norma moderna i eficaç. En aquest sentit, s’han destacat alguns aspectes que convindria anticipar a una modificació d’abast més ampli.

Així, aquesta Llei proposa modificar puntualment el Codi de la circulació vigent amb l’objectiu d’incrementar la seguretat viària hivernal i introduir un criteri d’eficiència energètica en la importació de vehicles d’ocasió al Principat d’Andorra.

Pel que fa a la seguretat viària hivernal, es modifica l’article 74 del Codi de la circulació per incloure l’obligació pels vehicles de motor, exceptuant els vehicles de motor de dos o tres rodes -bessones o no- i els quadricicles, de dur a punt per ser utilitzats, entre l’1 de novembre i el 15 de maig, cadenes de neu o accessoris similars, llevat que circulin amb pneumàtics d’hivern o pneumàtics tipus M+S. La introducció d’aquesta obligació comporta també la tipificació de les infraccions i sancions corresponents, en els articles 211 i 212 del Codi de la circulació.

Pel que fa a l’eficiència energètica, aquesta Llei modifica la regulació dels criteris relatius a la importació de vehicles d’ocasió, fins ara autoritzada únicament, en termes generals, a vehicles de menys de tres anys d’antiguitat, d’acord amb els articles 141, 142, 153 i 204 del Codi de la circulació, i fixa, a partir de l’entrada en vigor de la Llei, com a requisit general per poder matricular i inscriure un vehicle al Registre, que tingui una classificació euro (l’euro és la classificació europea que s’aplica als motors dels vehicles en funció de les seves emissions de gasos) igual o com a màxim d’un nivell inferior al vigent per a l’any en curs, però en tot cas, pel que fa als turismes, només es poden matricular i inscriure els que tinguin una classificació euro V o superior. D’aquesta forma, se substitueix una limitació quantitativa de nombre d’anys, per una regulació que regula la importació de vehicles d’acord amb criteris d’eficiència energètica i de preservació del medi ambient. Alhora, es mantenen les excepcions d’aquesta norma per als automòbils antics i de museu, i es preveu una excepció per a determinats vehicles d’ús exclusivament agrícola o ramader.

D’altra banda, vista l’evolució de la seguretat en vehicles de lleure com ara les autocaravanes, l’allargament de l’esperança de vida i la possibilitat de viatjar de forma autònoma, s’allarga la validesa de la categoria C1, per poder conduir exclusivament una autocaravana amb un pes màxim autoritzat de 7.500 quilograms.
LesLleis.com

Per dur a terme aquestes tres modificacions conceptuals, la Llei s’estructura en vuit articles que modifiquen els articles 74, 119, 141, 142, 153, 204, 211 i 212 del Codi de la circulació, una disposició derogatòria i una disposició final que n’estableix l’entrada en vigor.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.