Carregant...
 

llei 7/2014, del 24 d’abril, qualificada de modificació de la Llei 28/2007, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de règim electoral i del referèndum


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 24 d’abril del 2014 ha aprovat la següent:

llei 7/2014, del 24 d’abril, qualificada de modificació de la Llei 28/2007, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de règim electoral i del referèndum

Exposició de motius

La Llei 28/2007, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de règim electoral i del referèndum preveu dues modalitats de vot: el vot presencial al col·legi electoral i el vot per dipòsit judicial a la Batllia.

El dret de sufragi és un dret fonamental reconegut per la Constitució del Principat d’Andorra. La realitat d’avui ens porta a acceptar el fet que cada vegada hi ha més andorrans que resideixen a l’estranger per motius laborals o d’estudis. Per aquesta raó, i amb l’objectiu de facilitar l’exercici efectiu d’aquest dret als electors residents a l’estranger, la present Llei incorpora una variant del vot per dipòsit judicial: el vot per dipòsit judicial tramès per correu.

Així, s’introdueix un article 33 bis a la Llei 28/2007, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de règim electoral i del referèndum, que obre la possibilitat de fer ús del vot per dipòsit judicial per correu als electors residents a l’estranger que constin com a tals en el registre electoral, així com aquells electors que, tot i no constar com a inscrits en el referit registre electoral com a residents a l’estranger, acreditin que estan cursant estudis a l’estranger o realitzant una activitat laboral o professional a l’estranger.

Tanmateix, per garantir una millor coordinació de tot el procés electoral, els comuns hauran de comunicar al Govern el nombre d’inscrits a les llistes electorals definitives. Aquesta comunicació permetrà centralitzar i registrar les dades electorals i alhora oferir una major seguretat jurídica als electors.

La seguretat del procés electoral és precisament un dels principis que inspiren la Llei, que estableix mecanismes àgils però alhora rigorosos per garantir-ne el correcte desenvolupament i evitar eventuals conductes fraudulentes amb relació al vot.

Finalment, la present modificació, a més d’adaptar el conjunt de l’articulat de la Llei als canvis introduïts, corregeix alguns errors de redacció que s’han pogut constatar al text vigent fins a la data.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.