Carregant...
 

Llei 14/2014, del 24 de juliol, de suplement de crèdit destinat a finançar l’avançament en la primera fase de la construcció de l’Estadi Nacional, de certes partides d’obra que inicialment havien estat previstes en una segona fase


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 24 de juliol del 2014 ha aprovat la següent:

llei 14/2014, del 24 de juliol, de suplement de crèdit destinat a finançar l’avançament en la primera fase de la construcció de l’Estadi Nacional, de certes partides d’obra que inicialment havien estat previstes en una segona fase

Exposició de motius

El 14 de desembre del 2012 el Govern i la Federació Andorrana de Futbol van signar un conveni de col·laboració per construir un estadi de futbol (Conveni marc per a les obres de construcció de l’Estadi Nacional d’Andorra al camp d’esports del Consell General). De forma molt resumida, els termes del conveni són els següents:

- El Govern executa un estadi de futbol que compleixi els requisits corresponents a un estadi de categoria 3 de la Unió Europea de Federacions de Futbol (UEFA). Aquests requisits figuren descrits amb detall en un annex del conveni.

- La Federació Andorrana de Futbol abona al Govern 2.000.000 € (procedents de la UEFA) com a aportació per a la construcció de l’Estadi, independentment del seu cost. El pagament s’efectua de forma fraccionada (500.000 € a l’inici de les obres, 500.000 € a mitja obra, i 1.000.000 € quan l’Estadi sigui plenament operatiu).

El Govern va desenvolupar els pactes del conveni i va adoptar la iniciativa de construir l’Estadi Nacional al camp de rugbi existent a la vora del Poliesportiu del Consell General. L’Estadi permetrà compatibilitzar la disputa de partits oficials de futbol i de rugbi, i acomplir els requisits fixats per ambdues federacions internacionals. El plantejament ha estat fer l’Estadi en dues fases, de tal manera que després de la primera fase l’estadi ja seria plenament operatiu per jugar partits oficials, si bé quedaria per a la segona fase ampliar alguns components de les instal·lacions i de les prestacions de l’equipament.

En aquesta línia, i com a resultat del corresponent concurs públic de licitació, el dia 3 d’abril del 2013 el Govern va adjudicar a l’empresa Locubsa l’execució de l’obra “Construcció de l’Estadi Nacional d’Andorra – fase 1”, per un import total de 3.779.887,63 €. Posteriorment, el Govern en la sessió de l’11 de desembre del 2013, va acordar l’ampliació del contracte principal per un import de 89.431,22 €, de conformitat amb l’article 22.1, lletra f) de la Llei de contractació pública, per cobrir imprevistos apareguts un cop iniciats els treballs. L’obra està actualment en curs de construcció. D’acord amb el termini del contracte d’obra, el final dels treballs està previst per al juliol d’enguany.

Adjudicades les obres de la primera fase, s’ha constatat l’interès de la UEFA per poder retransmetre d’entrada en alta definició (HD) els partits internacionals televisats de la selecció andorrana durant la temporada 2014-2015. Això implica assolir un determinat nivell d’il·luminació al terreny de joc i, en concret, requereix ampliar el nivell d’il·luminació del terreny de joc a 1.400 luxs, atès que l’obra adjudicada en primera fase incloïa una il·luminació de 500 luxs, ja dissenyada per poder ser ampliada a 1.400 luxs posteriorment. Així doncs, a la pràctica, s’avancen una part dels elements que s’havia previst executar en una segona fase perquè siguin operatius l’estiu del 2014.

Completar l’estiu del 2014 els elements de l’estadi que havien estat previstos en la segona fase, obliga que es construeixin dins del marc contractual de l’obra “Construcció de l’Estadi Nacional d’Andorra – fase 1”, tant per motius de termini com de legalitat (l’Administració no ha rebut l’obra adjudicada a Locubsa atès que està en curs d’execució, i en conseqüència no és possible adjudicar a una altra empresa aquests treballs complementaris que estaven previstos a la segona fase perquè una segona empresa no pot entrar a treballar-hi).

Donar satisfacció a l’interès manifestat per la UEFA comporta incrementar 666.423,15 € el pressupost de l’obra “Construcció de l’Estadi Nacional d’Andorra – fase 1”.

Vist que el Govern no disposa dels crèdits suficients per fer front a les despeses esmentades, xifrades en 666.423,15 €;

Atès que la necessitat i la urgència de disposar de l’ampliació d’obra esmentada per un import de 666.423,15 € queden justificades per l’interès de donar compliment als compromisos adquirits pel “Conveni marc per a les obres de construcció de l’Estadi Nacional d’Andorra al camp d’esports del Consell General”, d’acord amb els quals el termini de fi d’obra està previst per al mes de juliol del 2014;

Vist que el Govern, per acord del 2 d’abril del 2014, ha aprovat un avenç de fons per un import total de 666.423,15 €, destinat a finançar l’avançament a la primera fase de la construcció de l’Estadi Nacional, de partides d’obra previstes inicialment per dur a terme en la segona fase, per a la partida següent: 320 Departament d’Ordenament Territorial- 326 Àrea d’Edificació Pública- 60750- Construccions i equipament esportiu- 2011 -0000000008 Estadi Nacional;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 2 d’abril del 2014;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.