Carregant...
 

Llei 36/2014, de l’11 de desembre, de modificació de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 11 de desembre del 2014 ha aprovat la següent:

llei 36/2014, de l’11 de desembre, de modificació de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari

Exposició de motius

Amb l’aprovació de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, s’instaura un nou model d’Administració tributària que ha de permetre conciliar d’una banda, una recaptació més eficient i, d’altra banda, el respecte de les garanties dels administrats.

Elements com la regulació detallada dels procediments de gestió i d’inspecció tributària, la implantació de la recaptació executiva, la consolidació dels drets i garanties dels contribuents, la col·laboració social en l’aplicació dels tributs, o la confidencialitat de la informació tributària, suposen un repte per l’Administració general i per als comuns atesa la necessitat de modificar els seus procediments d’actuació, de facilitar una informació i assistència adequades als contribuents i d’adaptar els sistemes informàtics per tal de garantir una aplicació eficaç i eficient de les disposicions mencionades anteriorment.

L’any 2012, l’Administració general va endegar un projecte de reforma de les unitats administratives encarregades de la gestió i recaptació dels impostos, projecte que culminarà amb la implantació d’un nou sistema integrat d’informació que entrarà en funcionament el primer trimestre de l’any 2015.

Aquest però, no és el cas dels comuns, que donat el termini breu que transcorre entre l’aprovació de la Llei i la seva entrada en vigor, es troben davant la impossibilitat material de poder completar totes les modificacions necessàries abans de l’1 de gener del 2015.

Per aquest motiu es modifica la disposició final cinquena de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, fixant l’1 de gener del 2016 com la data d’entrada vigor de la Llei per als comuns, amb l’objectiu de què aquests disposin d’un termini suficient per a realitzar les modificacions necessàries.

D’altra banda, donat que la Llei 21/2014 deroga la Llei de bases de l’ordenament tributari, del 19 de desembre de 1996, cal preveure una disposició que perllongui la vigència d’aquesta Llei durant l’any 2015, únicament però, per garantir la gestió tributària comunal durant aquest període.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.