Carregant...
 

Llei 2/2015, del 15 de gener, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 15 de gener del 2015 ha aprovat la següent:

Llei 2/2015, del 15 de gener, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000

Exposició de motius

L’informe d’avaluació del Principat d’Andorra aprovat pel Moneyval en la seva sessió plenària del 8 de març del 2012 evidencia l’evolució i la intensificació permanent de les mesures de prevenció i repressió adoptades.

En aquest context, es fa palesa la necessitat d’adaptar la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000 (modificada per la Llei 28/2008, de l’11 de desembre, per la Llei 4/2011, del 25 de maig, per la Llei 20/2013, del 10 d’octubre i per la Llei 4/2014, del 27 de març) als estàndards essencials fixats a l’antiga recomanació 26 del Grup d’Acció Financera (GAFI) -nova recomanació 29-, i establir així mesures i disposicions legals específiques relatives a la configuració jurídica de la UIF (ara UIFAND).

A l’esmentat informe d’avaluació, el Moneyval manifestà les seves reserves en relació a l’autonomia funcional i independència de la UIFAND i, en particular, al marc normatiu regulador del nomenament i de la destitució del personal de la UIFAND.

A la llum d’aquestes consideracions, la Llei regula, principalment, les competències i funcions de la UIFAND, la seva composició i estableix normes específiques i particulars de nomenament i destitució del cap de la UIFAND, regulant-se igualment el règim d’incompatibilitats.

Així mateix, es canvia l’acrònim pel qual es fa referència la unitat d’intel·ligència financera del Principat d’Andorra, que passaria a denominar-se UIFAND, a fi d’una correcta identificació d’aquest organisme andorrà en l’àmbit internacional, equiparant-se en aquest sentit amb els seus homòlegs.

Addicionalment, mitjançant aquesta Llei es modifica, també, l’article 47 de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000, segons el qual els expedients tramitats per la UIFAND s’envien a Justícia a través de la Batllia.

Així mateix, es realitzen diverses millores tècniques de la regulació anterior.

En conclusió, amb aquesta reforma legislativa, Andorra reforça el seu compromís en el compliment dels estàndards internacionals, en aquest cas de l’antiga recomanació 26 del GAFI (nova recomanació 29), mitjançant un procés d’adaptació constant de l’ordenament jurídic andorrà.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.