Carregant...
 

Llei 9/2015, del 16 de juliol, de modificació de la Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 16 de juliol del 2015 ha aprovat la següent:

llei 9/2015, del 16 de juliol, de modificació de la Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació

Exposició de motius

La Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació acompleix la disposició final segona de la Llei 17/2008, de la seguretat social, i constitueix el Fons de reserva de jubilació com una entitat de dret públic, amb patrimoni i personalitat jurídica propis, i amb plena capacitat d’obrar. És així que el 12 de febrer del 2015, data en què va entrar en vigor la Llei 6/2015, va quedar constituït el Fons de reserva de jubilació i va començar el procés previst per la Llei per dotar-lo dels seus òrgans de govern i del seu patrimoni, que se separa del patrimoni de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
LesLleis.com

Les disposicions transitòries de la Llei 6/2015 regulen els procediments a seguir en el traspàs i el canvi de titularitat, a favor del Fons de reserva de jubilació, de totes les partides de l’actiu del balanç de la Caixa Andorrana de Seguretat Social que corresponen a la contrapartida de les reserves disponibles i immobilitzades del fons de reserva de la branca de jubilació, però aquestes disposicions plantegen alguns problemes pràctics en relació amb l’aspecte temporal del traspàs, per la qual cosa ha semblat necessari donar-hi una major concreció i fixar, ensems, uns terminis d’execució més amplis, per tal de donar plena seguretat jurídica al traspàs esmentat.

Les modificacions que ara s’aproven no comporten cap canvi conceptual de la Llei, sinó únicament una ampliació instrumental i tècnica de la regulació del període transitori i del procediment a seguir en el traspàs dels actius de les reserves disponibles i immobilitzades del fons de reserva de la branca de jubilació de la Caixa Andorrana de Seguretat Social a favor del Fons de reserva de jubilació, amb l’objecte de regular i facilitar les eines i els mecanismes necessaris per concloure satisfactòriament tot el procés.

Al mateix temps, i amb la finalitat de limitar els costos fiscals, s’estableix la no-subjecció de les operacions de traspàs de béns immobles de la Caixa Andorrana de Seguretat Social al Fons de reserva de jubilació a cap dels impostos que normalment graven les transmissions patrimonials immobiliàries, i la reducció dels honoraris notarials; s’estableix igualment la no-subjecció a l’IGI dels arrendaments o lliuraments de béns i de les prestacions de serveis que es realitzin posteriorment entre ambdós entitats públiques.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.