Carregant...
 

Llei 10/2015, del 16 de juliol, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 16 de juliol del 2015 ha aprovat la següent:

llei 10/2015, del 16 de juliol, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal

Exposició de motius

Durant els últims anys, la legislació del Principat d’Andorra s’ha adaptat als estàndards internacionals en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. Aquesta tasca s’ha dut a terme mitjançant la consideració de les recomanacions del Grup d’Acció Financera (GAFI), de les recomanacions específiques de Moneyval i de la transposició de la normativa comunitària requerida pels compromisos assumits en virtut de l’Acord monetari signat amb la Unió Europea.

Mitjançant aquesta Llei es precisa el concepte de diners, béns o valors com a equivalent al de fons, aprofitant que aquest últim ja es troba definit a l’article 366 bis del Codi penal, i se n’amplia l’abast observant el compliment de les recomanacions més recents del Grup d’Acció Financera (GAFI) i reiterant el compromís del Principat d’Andorra amb la lluita contra les activitats delictives.

En particular, s’especifica una qüestió absolutament pacífica, com és que l’objecte del delicte de blanqueig abasta tant la provinença delictiva directa com la indirecta que, tot i interpretar-se en aquests termes amb la legislació vigent, s’ha volgut especificar per implementar de forma expressa les recomanacions del GAFI.
LesLleis.com

Altrament, i de manera més concreta, mitjançant aquesta modificació s’amplia la tipificació de l’auto-blanqueig en relació amb les conductes d’adquisició, possessió, utilització, ocultació i encobriment, que s’afegeixen a les conductes de conversió i transmissió. Per tant, seran castigades per blanqueig totes les conductes mencionades amb independència de si la persona responsable d’aquestes conductes ha participat en la comissió del delicte subjacent o no.

Igualment, s’amplia l’espectre de delictes principals o subjacents de blanqueig, incloent-hi el contraban i altres conductes de tràfic il·legal, estafa, apropiació indeguda i administració deslleial, ja incloses en la seva modalitat agreujada que s’amplien ara també a les modalitats bàsiques.
Article 1. Modificació de l’article 409 del Codi penal

Es modifica l’article 409 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat en els termes següents:

“1. Qui converteixi o transmeti fons que provinguin, directament o indirectament, de qualsevol activitat delictiva que tingui assenyalada una pena de presó el límit mínim de la qual sigui superior a sis mesos, o de qualsevol delicte relatiu

- a la prostitució, dels articles 150 a 154 bis del Codi penal;
- al tràfic d’òrgans, teixits, cèl·lules o gàmetes humans, de l’article 121 del Codi penal;
- al tràfic d’éssers humans i menors, dels articles 121 bis, 134 bis, 157 bis i 164 del Codi penal;
- a l’estafa, l’apropiació indeguda i l’administració deslleial, dels articles 208 a 215 del Codi penal;
- a la propietat intel·lectual i industrial, dels articles 229 a 231 del Codi penal;
- a l’ús d’informació privilegiada, de l’article 247 bis del Codi penal;
- al contraban, de l’article 245 del Codi penal;
- a la manipulació de mercat, de l’article 247 ter del Codi penal;
- al tràfic d’immigrants clandestins, de l’article 252 del Codi penal;
- al tràfic d’armes i aparells explosius, dels articles 264 a 267 del Codi penal;
- al tràfic de substàncies nocives, de l’article 273 del Codi penal;
- al tràfic il·legal de drogues tòxiques, dels articles 281 a 285 del Codi penal;
- al medi ambient i els recursos naturals, dels articles 289 a 293 del Codi penal;
- al tràfic de flora protegida i d’espècies amenaçades o protegides, dels articles 294 i 296 del Codi penal;
- a les associacions il·lícites, dels articles 359 i 360 del Codi penal;
- a la concussió i a les exaccions il·legals, dels articles 378 i 379 del Codi penal;
- a la corrupció i el tràfic d’influències, dels articles 380 a 386 bis del Codi penal; o
- a la falsedat de document, dels articles 435 a 441 del Codi penal;


coneixent-ne la procedència, amb el propòsit d’ocultar o dissimular-ne l’origen il·lícit o d’ajudar qualsevol persona que hagi participat en la comissió del delicte a eludir les conseqüències jurídiques dels seus actes, ha de ser castigat amb pena de presó d’un a cinc anys i multa de fins al triple del seu valor.

2. Qui per imprudència greu realitzi les conductes descrites al paràgraf anterior ha de ser castigat amb pena de fins a un any de presó.
LesLleis.com

3. Amb les mateixes penes que estableix l’apartat 1 ha de ser castigat qui intencionadament:

a) adquireixi, posseeixi o utilitzi fons sabent, en el moment de rebre’ls, que són producte, directe o indirecte, d’algun dels delictes expressats a l’apartat 1 anterior.
b) oculti o encobreixi la veritable naturalesa, origen, ubicació, moviment o propietat de fons, o dels drets legítims sobre aquests fons, sabent que són producte, directe o indirecte, d’algun dels delictes expressats a l’apartat 1 anterior.


4. El concepte de fons s’entén segons el que estableix a l’apartat 3 de l’article 366 bis d’aquest Codi.

5. La temptativa, la conspiració i la provocació són punibles.”.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.