Carregant...
 

Llei 12/2015, del 16 de juliol, de modificació de la Llei reguladora de l’actuació de les companyies d’assegurances, de l’11 de maig del 1989


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 16 de juliol del 2015 ha aprovat la següent:

llei 12/2015, del 16 de juliol, de modificació de la Llei reguladora de l’actuació de les companyies d’assegurances, de l’11 de maig del 1989
LesLleis.com

Exposició de motius

La Llei reguladora de l’actuació de les companyies d’assegurances, d’11 de maig de 1989 regula la determinació dels requisits necessaris perquè les entitats asseguradores i els mediadors d’assegurances, tant d’Andorra com de l’estranger, puguin operar al Principat, tot preveient la reciprocitat a favor de les companyies andorranes, i la definició del procediment per obtenir les autoritzacions necessàries per a l’exercici de l’activitat asseguradora.

Des de l’inici de la Llei fins al dia d’avui, el sector assegurador ha anat cobrint les necessitats de la població andorrana, des dels conceptes més bàsics i comuns, com són la branca general d’assegurances -que inclou l’assegurança bàsica d’automòbil, els riscs d’accidents, de responsabilitat civil, llar- fins a d’altres de més complexos com són la branca de vida. Aquests darrers riscs de la branca vida -coberts per les entitats asseguradores autoritzades a operar al Principat d’Andorra- en alguns casos incorporen un component addicional de complexitat, en funció de la tipologia del producte, en el sentit que s’introdueix un component de capitalització en el mateix, i per tant tenen un component financer.

Aquesta evolució natural que ha sofert el sector requereix que s’incorporin els requisits que estableixen les recomanacions del GAFI (Grup d’Acció Financera Internacional) en relació amb la lluita contra del blanqueig de fons producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme.

En aquest sentit, el Projecte de llei introdueix nous requisits que han d’acomplir i obtenir les persones físiques i jurídiques dedicades a les activitats d’assegurança de dret privat, es defineixen els requisits d’honorabilitat empresarial i professional i d’experiència professional adequada i que abasten fins al beneficiari efectiu de l’autorització en cas de persones jurídiques.

A l’hora de confeccionar aquestes modificacions, per raons d’homogeneïtat i coherència amb el marc legislatiu, s’han tingut en compte els requisits de fit & proper requerit a les entitats operatives del sistema financer per la Llei 35/2010, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats i la Llei 7/2013, sobre els seus règims jurídics. S’ha d’observar que els requeriments de fit & proper de la metodologia GAFI apliquen els mateixos termes a activitats bancàries i activitats d’assegurança.

Per tal de vetllar pels interessos dels assegurats, la Llei del 1989 atribuïa al Govern determinades facultats de control en relació amb l’estat de solvència de les companyies asseguradores autoritzades. En el Projecte de llei es reforcen aquestes facultats de control del Govern i s’amplien incorporant la facultat de supervisió de les activitats d’assegurança.
Article 1. Modificació de l’article 8 de la Llei reguladora de l’actuació de les companyies d’assegurances, de l’11 de maig del 1989

Es modifica l’apartat 4 de l’article 8 de la Llei reguladora de l’actuació de les companyies d’assegurances, de l’11 de maig del 1989, que queda redactat com segueix:

“4. Els requisits que han d’acomplir i obtenir les persones físiques i jurídiques dedicades a les activitats d’assegurança de dret privat per poder ser autoritzades governativament a operar al Principat d’Andorra, són els que, en general i per a cada categoria, s’estableixen als articles següents.”.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.