Carregant...
 

Llei 9/2016, del 28 de juny, de creació de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 28 de juny del 2016 ha aprovat la següent:

Llei 9/2016, del 28 de juny, de creació de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA)

Exposició de motius

El 22 de novembre del 2006, el Govern d’Andorra va crear l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra mitjançant el Decret d’aprovació del Reglament pel qual es regula la creació i el funcionament de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra. Aquest Reglament va ser modificat pel Decret del 14 de juliol del 2009.

Per assegurar la independència, la transparència, la professionalitat i el reconeixement internacional de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) i, en aquest sentit, l’adequació a l’esperit de la Llei d’ordenació de l’ensenyament superior, del 12 de juny del 2008, l’AQUA manté els objectius principals que tenia encomanats en la Llei 12/2008, d’ordenació de l’ensenyament superior, però modifica la seva estructura i passa a ser una institució de dret públic. També canvia substancialment la composició del seu òrgan rector, anomenat Comitè Director de l’AQUA, i el fa més plural amb la inclusió de representants del Consell General, del sector privat i dels estudiants. La presidència d’aquest Comitè l’assumeix el president de la comissió legislativa del Consell General responsable de l’ensenyament superior. Aquesta és la modificació més de fons que s’ha fet seguint les tendències de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) d’incloure en els òrgans de direcció de les agències la totalitat dels actors implicats en el procés universitari. El Consell General nomena el director de l’AQUA a proposta del ministre responsable de l’ensenyament superior. Aquest nomenament necessita una majoria qualificada de les dos terceres parts del Consell General. L’AQUA depèn econòmicament del pressupost que li assigni el Consell General. L’execució del seu pressupost està sotmesa al control financer del Tribunal de Comptes.

Aquests canvis permeten a l’AQUA adequar-se als estàndards de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior i continuar treballant per garantir la qualitat de l’ensenyament superior que es desenvolupa a Andorra.

La Llei s’estructura en tres capítols. El primer estableix la finalitat, els objectius i les funcions de la creació de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra. El segon regula el règim econòmic i patrimonial de l’Agència i el tercer aborda la seva organització i el seu funcionament.

La Llei presenta una disposició transitòria que estableix la permanència del director de l’AQUA, que podrà gestionar el seu pressupost, fins que el Consell General nomeni el director de l’AQUA i aprovi la transferència pressupostària corresponent.

La disposició derogatòria deroga el Decret d’aprovació del Reglament pel qual es regula la creació i el funcionament de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra, del 22 de novembre del 2006, i el Decret del 14 de juliol del 2009 que el modifica. Es deroga també qualsevol norma de rang igual o inferior que contradigui aquesta Llei.

Finalment les disposicions finals primera, segona i tercera que preveuen la modificació de l’article 66, apartat 2, de la Llei 12/2008, del 12 de juny, d’ordenació de l’ensenyament superior; encomanen el desenvolupament reglamentari d’aquesta Llei i fixen l’entrada en vigor de la Llei.

Capítol primer. Finalitat, objectius i funcions

Article 1. Objecte

La Llei té per objecte la creació de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), així com la regulació dels seus criteris de constitució i de funcionament.
Article 2. Definició

L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra és una institució de dret públic que ajusta la seva activitat al dret administratiu.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.