Carregant...
 

Llei 17/2016, del 30 de novembre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal


Llei 17/2016, del 30 de novembre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de novembre del 2016 ha aprovat la següent:

llei 17/2016, del 30 de novembre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal

Exposició de motius

La nova modificació del Codi penal que es promou mitjançant aquesta Llei obeeix principalment a la necessitat d’adequar-lo, una vegada més, als compromisos derivats dels convenis internacionals signats o ratificats per Andorra. En concret, aquesta modificació normativa té una doble finalitat. En primer lloc, acomplir les recomanacions del Grup d’Estats contra la Corrupció (GRECO) del Consell d’Europa, i adaptar la legislació penal als estàndards internacionals en matèria de lluita contra la corrupció. I en segon lloc, transposar les disposicions de la Directiva 2014/42/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 d’abril de 2014, i la Directiva 2014/62/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de maig del 2014, per honorar els compromisos assumits en virtut de l’Acord Monetari signat amb la Unió Europea i ratificat posteriorment pel nostre país, en el sentit de garantir la protecció de l’euro i de qualsevol moneda legalment autoritzada, a través de mesures penals efectives i adequades. D’altra banda, s’ha considerat oportú de modificar l’article del Codi penal relatiu a les amenaces no condicionals per elevar-ne les penes aplicables quan aquestes amenaces són de mort i estan fetes reiteradament, o estan fetes amb una arma o un mitjà que doni a entendre una fermesa en la intenció, de forma que en aquests casos esdevinguin un delicte major. I també s’ha reformat molt puntualment la disposició relativa a la responsabilitat civil subsidiària de les persones que tenen sota la seva potestat, tutela o vigilància, un menor de 18 anys, per esmenar un error tipogràfic que s’hi contenia.
LesLleis.com

Aquesta Llei es desglossa en deu articles i tres disposicions finals. L’article 1 modifica l’apartat 6 de l’article 8 del Codi penal amb l’objectiu d’atorgar la competència als tribunals andorrans per poder jutjar als autors de corrupció activa, quan les conductes típiques no tenen lloc al Principat d’Andorra, però hi ha implicats una autoritat o un funcionari andorrans. L’article 2 modifica l’article 70 de la norma penal relativa al comís dels instruments, efectes i guanys, per adaptar-la el règim vigent en aquesta matèria que estableix la Directiva 2014/42/UE. L’article 3 esmena l’error que es contenia a l’apartat 1 de l’article 98, que regula la responsabilitat civil subsidiària. L’article 4 modifica l’article 143 de la norma penal, en el sentit d’elevar la pena prevista en els supòsits de les amenaces no condicionals que s’han ressenyat precedentment. Els articles 5 i 6 modifiquen puntualment els articles 381 i 384 de la norma penal, respectivament, tot eliminant-ne els termes “injust” i “actes de naturalesa política”, en haver estat considerats imprecisos pel GRECO. L’article 7 introdueix un nou apartat 4 a l’article 386 del Codi penal, que pretén tipificar el delicte de tràfic d’influències com el defineix el Conveni penal sobre la Corrupció, fet a Estrasburg el 27 de gener de 1999, i la ratificació del qual va ser aprovada pel Consell General el 18 d’octubre del 2007. L’article 8 modifica l’apartat 2 de l’article 386 bis, per poder fer extensiu el delicte de tràfic d’influències als batlles i magistrats. L’article 9 eleva les penes previstes per al delicte de posada en circulació de moneda inautèntica i per al delicte de recepció, importació, exportació, transport, transmissió o possessió d’aquesta moneda, amb la finalitat de posar-la en circulació, tal com mana la Directiva esmentada precedentment. Finalment, l’article 10 completa els actes preparatoris vinculats amb la falsedat de moneda punibles, afegint a la llista d’elements la fabricació, cessió, venda i possessió dels quals està prohibida, els elements de seguretat com ara hologrames, marques d’aigua o altres components de la moneda que serveixin per protegir-la contra la falsificació.

En darrera instància, la disposició final primera modifica l’apartat 1 de l’article 116 de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, relatiu a l’embargament i el segrest, per adequar aquest apartat als canvis promoguts en relació amb l’article 70 del Codi penal. I les disposicions finals segona i tercera encomanen al Govern la publicació dels textos consolidats de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal i de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998, i determinen la data de l’entrada en vigor de la present Llei.
Article 1. Modificació de l’apartat 6 de l’article 8

Es modifica l’apartat 6 de l’article 8 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi Penal, el qual queda redactat de la manera següent:

“Article 8. Aplicació de la llei penal en l’espai

[…]

6.

a) La llei penal andorrana s’aplica a tota infracció penal intentada o consumada fora del territori del Principat d’Andorra quan un conveni internacional atribueixi la competència a la jurisdicció andorrana.
b) En virtut dels convenis i en relació amb les infraccions que s’esmenten a la lletra d) següent, la llei penal andorrana s’aplica també a les infraccions penals intentades o consumades fora del territori del Principat d’Andorra per una persona estrangera que hi és resident legal, o quan la víctima és una persona estrangera que hi és resident legal, o per una persona estrangera que hi és o no resident si en la infracció s’hi troba implicat un funcionari o una autoritat andorrans.
c) En els supòsits establerts als convenis i en relació amb les infraccions que s’esmenten a la lletra d) següent, els requisits de les lletres a) i c) de l’apartat 4 d’aquest article no són aplicables quan el responsable de la infracció és un nacional andorrà, un estranger que és resident legal al Principat d’Andorra, un estranger que no hi és resident però que es troba a Andorra i no pot ser extradit per raó de la seva nacionalitat, o un estranger que hi és o no resident si en la infracció s’hi troba implicat un funcionari o una autoritat andorrans.
d) Els convenis i les infraccions a què es refereixen les lletres b) i c) anteriors són els següents:
- Conveni del Consell d’Europa sobre la protecció dels infants contra l’explotació i els abusos sexuals, fet a Lanzarote el 25 d’octubre del 2007, relatiu a les infraccions contra la llibertat sexual dels infants.
- Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, fet a Istanbul l’11 de maig del 2011, relatiu a les infraccions contra la integritat, la llibertat, la llibertat sexual de les dones i les relacions familiars.
- Conveni penal sobre la Corrupció, fet a Estrasburg el 27 de gener de 1999, relatiu a les infraccions de corrupció i tràfic d’influències. […]”

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.