Carregant...
 

Llei 5/2017, del 29 de març, de creació del Grup d’Ex Síndics i Ex Consellers Generals (GESCO)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 29 de març del 2017 ha aprovat la següent:

llei 5/2017, DEL 29 DE MARÇ, de creació del Grup d’ex Síndics i ex Consellers Generals (GESCO)

Exposició de motius

A suggeriment de les institucions europees i internacionals, i a proposta de Sindicatura, es va fomentar la creació de l’Associació d’ex Síndics i ex-Consellers Generals (d’ara endavant AESCO) i la seva posterior inserció dins d’aquelles organitzacions que agrupen els ex parlamentaris dels diferents països que integren el Consell d’Europa.

D’ençà la seva creació formal, el 12 de març del 2003 data de l’Assemblea general Constitutiva, l’AESCO ha desenvolupat una tasca lloable dins de les seves competències, havent demostrat la seva moderació, prudència i austeritat, per tal de contribuir al bé comú dins el noble art de fer política envers la nostra terra i la seva gent.

La col·laboració desinteressada de l’AESCO en esdeveniments socials durant aquests més de deu anys d’existència amb el Consell General, grups parlamentaris successius i altres entitats, i la voluntat d’aprofitar l’experiència d’aquells ex-Síndics i ex-Consellers Generals, fan que esdevingui necessari un reconeixement per llei que doni un marc legal específic a l’entitat doncs aquesta sobrepassa l’àmbit de la Llei qualificada d’associacions.

Per tot l’exposat el Consell General aprova la present Llei de creació del Grup d’ex-Síndics i ex-Consellers Generals (d’ara endavant GESCO) que es regirà d’acord amb el que segueix:
Article 1. Creació

S’autoritza la creació del Grup d’ex-Síndics i ex-Consellers Generals (GESCO) com a entitat institucional d’utilitat pública i interès general, amb personalitat jurídica pròpia.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.