Carregant...
 

Llei 21/2017, del 23 de novembre, de modificació de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 23 de novembre del 2017 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

llei 21/2017, del 23 de novembre, de modificació de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Exposició de motius

El 20 d’octubre el Consell General va aprovar la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, que va ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el proppassat 15 de novembre del 2017.

La disposició final sisena de la Llei de règim especial estableix que la seva entrada en vigor es produirà l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, és a dir, el 16 de novembre del 2017. Tanmateix, també estableix que les seves disposicions seran aplicables en dos moments diferents en el temps. En primer lloc, pel que fa als articles 1 a 17 i les disposicions finals tercera, quarta i cinquena, seran d’aplicació en relació a les operacions acordades a partir de la seva entrada en vigor. I en segon lloc, pel que fa a les disposicions derogatòries i les disposicions finals primera i segona seran aplicables als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener del 2017.

En aquest sentit, la disposició derogatòria segona, elimina la lletra c, de l’apartat 3 de l’article 24 de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, que estableix que no hi ha guany o pèrdua de capital en les aportacions no dineràries de qualsevol tipus de béns o drets realitzades en favor de societats en què tots els accionistes i les persones físiques que aporten els béns o drets esmentats tinguin entre ells un parentiu. La derogació d’aquesta lletra c, de l’apartat 3 de l’article 24 de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques respon al fet de que aquesta operació d’aportació no dinerària es recull també a la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial, harmonitzant el seu tractament fiscal a la resta d’operacions de reorganització empresarial. Si s’aplica la disposició derogatòria segona retrotraient els seus efectes a 1 de gener del 2017 i per tant abans de que la resta de la Llei produeixi els seus efectes, ens podríem trobar davant del fet de que les operacions d’aportació no dinerària de béns i drets realitzades amb posterioritat a l’1 de gener del 2017 i abans de l’entrada en vigor de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial, no tinguin cobertura ni per la Llei de l’Impost sobre la renda de les persones físiques, ni per la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial, havent doncs de liquidar les plusvàlues que poguessin generar aquestes operacions durant aquests mesos.

Per tal de que aquesta situació no es produeixi, és necessari modificar l’apartat b de la disposició final sisena de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial a fi que la disposició derogatòria segona sigui d’aplicació en el mateix moment en que entri en vigor la pròpia Llei.

Aquesta Llei es compon d’un article únic i d’una disposició final que en fixa la seva entrada en vigor.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.