Carregant...
 

Llei 22/2017, del 23 de novembre, de suplement de crèdit destinat a finançar la redacció del Pla de mobilitat integral de la vall central d’Andorra


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 23 de novembre del 2017 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

llei 22/2017, del 23 de novembre, de suplement de crèdit destinat a finançar la redacció del Pla de mobilitat integral de la vall central d’Andorra

Exposició de motius

El 12 de juny del 2017 la Taula Nacional de Mobilitat va acordar per unanimitat sol·licitar al Ministeri d’Ordenament Territorial la redacció d’un pla que determini les actuacions a seguir en relació amb la mobilitat, entesa en un sentit ampli i incloent-hi tots els factors que hi són inherents, a la vall central d’Andorra. L’àmbit geogràfic de l’estudi se centra en les zones de més complexitat quotidiana pel que fa al trànsit -nuclis de població formats per Andorra la Vella i Escaldes-Engordany-, però haurà de tenir en compte la incidència i la repercussió de la resta del país.

El Ministeri d’Ordenament Territorial ha determinat l’enfocament, el contingut i les pautes que haurà de complir el Pla de mobilitat integral de la vall central d’Andorra per assolir els objectius que va plantejar la Taula Nacional de Mobilitat. Haurà de permetre encarar el futur de la mobilitat amb objectivitat i perspectiva, i tindrà com a premisses vertebradores la millora de la qualitat de vida de les persones, la millora de la qualitat de l’aire, i l’optimització i la racionalització dels recursos.

Els punts d’anàlisi principals del Pla de mobilitat integral de la vall central d’Andorra seran:

- Diversos tipus d’usuaris de l’espai públic: vianants, carrils bici i àrees pacificades, vehicles privats, autobusos regulars, autobusos no regulars, bus escolar, taxis, camions de pas, repartiment de mercaderies.
- Punts i trams de congestió.
- Zones susceptibles de patir saturacions de trànsit.
- Aparcaments:
* Dèficits actuals de places d’aparcament fix i rotatiu.
* Necessitats futures de places d’aparcament fix i rotatiu
* Aparcaments perifèrics rotatius i sistema de transport col·lectiu d’aproximació a l’eix comercial.

- Connexions viàries amb la resta del país.
- Línies de bus amb la resta del país.
- Gestió eficaç del trànsit de pas (la Y): residents i turistes, busos i camions.
- Estacionalitat del turisme.
- Centres d’atracció de trànsit (centres comercials, esquí, Caldea, etc.).
- Foment de l’ús de la bicicleta.
- Circuits de carrils bici.
- Foment del transport públic.
- Humanització de l’espai públic. Vianants.
- Accessibilitat per a persones amb discapacitat.
- Punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
-Etc.


El Pla de la mobilitat integral de la vall central d’Andorra estudiarà i analitzarà les estratègies a implementar els propers anys en matèria de mobilitat per disposar d’un disseny global de l’ordenació que hauran de tenir en el futur la totalitat dels elements que incideixen en la mobilitat, en qualsevol de les seves àrees (xarxa viària, regulació i optimització de la xarxa, transport públic, mercaderies, bicicletes, vianants, foment de la mobilitat sostenible, vehicles elèctrics, aparcament, etc.), de tal manera que les actuacions que progressivament duguin a terme tots els actors implicats (Govern, comuns, operadors de transport, etc.) s’encaminin cap a l’horitzó dissenyat.

S’estima que la redacció del Pla de mobilitat integral de la vall central d’Andorra tindrà un cost d’uns 132.000,00 € i un termini màxim de redacció de l’estudi de 9 mesos. Així doncs, les actuacions que s’hagin d’efectuar com a conclusió final d’aquest Pla i que no necessitin inversió podran ser implementades en el decurs de l’any vinent.

La justificació de la despesa és el compliment de l’obligació contreta pel Govern basant-se en els acords presos a la Taula Nacional de Mobilitat del 12 de juny del 2017.

Es justifica la urgència de la despesa, que no pot ser demorada a l’exercici 2018, pel peremptori interès manifestat pels comuns més directament implicats. El Comú d’Andorra la Vella té la voluntat de remodelar de forma immediata l’avinguda Meritxell i, consegüentment, el trànsit modal de vehicles de la zona d’influència (que abasta la major part del nucli urbà d’Andorra la Vella) haurà de ser reordenat de manera substancial en un termini molt breu. De la mateixa manera, el Comú d’Escaldes-Engordany té previst connectar molt aviat el carrer Sant Antoni amb la carretera de l’Obac (CG2). Aquest nou enllaç viari pot oferir oportunitats significatives per racionalitzar i mitigar freqüents congestions circulatòries a l’entorn viari, i per augmentar les possibilitats de millora per a vianants i ciclistes. Igualment cal tenir en compte l’aposta decidida que el Govern ha emprès darrerament per impulsar l’ús de la bicicleta i el cotxe elèctric. Aquestes línies estratègiques incideixen considerablement en l’elaboració del Pla de mobilitat integral de la vall central d’Andorra, perquè, entre altres aspectes, aquest Pla ha de preveure zones específiques per circular amb bicicleta com a element diari de mobilitat, així com punts de recàrrega i estacionament de bicicletes i cotxes elèctrics. La planificació d’aquests punts de recàrrega i estacionament té caràcter altament urgent, en tant que afecta decisions d’ordenament urbà i de xarxa de distribució elèctrica que han de ser adoptades sense dilació.

En definitiva, un dels objectius principals del Pla de mobilitat integral de la vall central d’Andorra és convertir Andorra en un referent de model de mobilitat sostenible. El Pla establirà un horitzó a llarg termini, però s’espera obtenir resultats tangibles en pocs anys.

Atès que la redacció del Pla de mobilitat integral de la vall central d’Andorra respon a un acord adoptat per la Taula Nacional de Mobilitat celebrada en el decurs del mes de juny d’enguany, no hi havia previsió pressupostària anterior per a aquest destí. Així doncs, no s’ha previst al pressupost de l’exercici 2017 cap partida per sufragar les despeses que es derivin de la seva licitació i redacció posterior.

Vist que el pressupost de l’exercici en curs, 2017, compta amb crèdits disponibles en la partida 600 Departament d’Ordenament Territorial - 606 - Àrea d’Edificació Pública - 60260 - Construcció d’altres edificis - 2016 - 0000000006 Recinte Multifuncional;

Atès que cal disposar del Pla de mobilitat al més aviat possible per poder acomplir les necessitats de mobilitat de la reordenació dels nuclis de població formats per Andorra la Vella i Escaldes-Engordany en breu;

Vist que el Govern, per acord del 13 de setembre del 2017, ha aprovat un avenç de fons per un import total de 132.000,00 €, destinat a finançar la redacció Pla de mobilitat integral de la vall central d’Andorra, per complir els compromisos adquirits, per a la partida següent: 600 Departament d’Ordenament Territorial - 608 Àrea de Mobilitat i Pavimentació - 22760 Treballs realitzats per empreses - estudis i treballs tècnics - PROJ 0017 Taula Nacional de Mobilitat;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 13 de setembre del 2017;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.