Carregant...
 

Llei 23/2017, del 23 de novembre, de crèdit extraordinari destinat a finançar l’obra d’ampliació de les dependències del Consell Regulador Andorrà del Joc


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 23 de novembre del 2017 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

llei 23/2017, del 23 de novembre, de crèdit extraordinari destinat a finançar l’obra d’ampliació de les dependències del Consell Regulador Andorrà del Joc

Exposició de motius

Les dependències del Consell Regulador Andorrà del Joc (en endavant, el CRAJ) s’ubiquen al despatx D de la tercera planta de l’edifici Thaïs, número 9, al carrer Doctor Vilanova, de la parròquia d’Andorra la Vella. Aquest despatx es troba llogat i ocupa una superfície d’aproximadament 70 m2, repartits en un despatx destinat a direcció, una sala de treball per a dos persones, una petita sala de reunions i les instal·lacions bàsiques de serveis i office.

El CRAJ es troba en la necessitat ineludible d’ampliar les seves instal·lacions administratives, a conseqüència de l’increment de l’activitat del joc i del seu control preceptiu, derivat de les causes següents:

- Atorgament de la llicència de classe B per a l’explotació d’un bingo al territori del Principat d’Andorra
- Treballs per a l’adjudicació de la llicència de classe A per a la instal·lació i l’explotació d’un casino de joc
- Increment en la gestió de consultes i sol·licituds de llicències de classe E i classe F
- Previsió d’instauració dels Serveis d’Inspecció del CRAJ


Es justifica la urgència de la despesa, que no pot ser demorada a l’exercici 2018, pels motius que s’exposen a continuació: cap a finals del mes de maig d’enguany, el CRAJ va tenir coneixement de la propera disponibilitat del despatx annex a les seves dependències. Amb molta immediatesa, la propietat el va col·locar al mercat immobiliari amb la finalitat de tornar-lo a llogar. Aquest fet, afegit a la necessitat del CRAJ d’ampliar les seves instal·lacions pels motius exposats a l’apartat precedent, en va comportar la consideració, per part del Consell d’Administració del CRAJ, quant a la necessitat imperiosa d’ampliar les seves instal·lacions de forma imminent, i consegüentment la seva aprovació.

Atesa la necessitat de disposar de l’ampliació de les dependències administratives tan aviat com sigui possible, es requereix que l’obra sigui executada abans de la finalització de l’any 2017.

A aquest efecte, la Direcció del CRAJ va negociar amb la propietat l’arrendament del local annex referenciat, i en va acordar la disposició i la realització dels treballs d’obra escaients, a fi d’adaptar-lo a les seves necessitats.

S’estima que els treballs d’ampliació de les dependències administratives del Consell Regulador del Joc tindran un cost d’uns 40.000 €.

Pels motius exposats, el CRAJ no podia preveure durant l’elaboració del pressupost de l’exercici 2017 ni l’increment d’activitat esdevingut, en matèria de joc, ni tampoc la disponibilitat del local annex a les seves dependències.

Vist que el Pressupost de l’exercici en curs, 2017, no compta amb dotació per finançar aquesta despesa;

Atès que cal disposar de l’ampliació de les dependències del Consell Regulador Andorrà del Joc tan aviat com sigui possible per poder acomplir de forma satisfactòria les necessitats creixents d’aquest organisme;

Vist que el Govern, per acord del 13 de setembre del 2017, ha aprovat un avenç de fons per un import total de 40.000,00 €, destinat a finançar l’obra d’ampliació de les dependències del Consell Regulador Andorrà del Joc, per a la partida següent: 600 Departament d’Ordenament Territorial - 606 Àrea d’Edificació Pública - 71120 Consell Regulador Andorrà del Joc -2012-0000000002 Edificis Públics;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 13 de setembre del 2017;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.