Carregant...
 

Llei 24/2017, del 23 de novembre, de crèdit extraordinari destinat a finançar un sistema d’informació per gestionar i controlar el registre i la classificació dels allotjaments turístics d’Andorra


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 23 de novembre del 2017 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

llei 24/2017, del 23 de novembre, de crèdit extraordinari destinat a finançar un sistema d’informació per gestionar i controlar el registre i la classificació dels allotjaments turístics d’Andorra

Exposició de motius

El 13 de juliol del 2017 el Consell General va aprovar la Llei 16/2017, general de l’allotjament turístic. La norma pretén fixar les noves bases del sector, fonamentades en un impuls decidit per millorar la qualitat de l’oferta d’allotjament i adaptar-se als nous comportaments de viatge dels turistes.

El objectius d’aquesta Llei són els següents:

- Adaptar la Llei als nous comportaments de viatge dels turistes.
- Garantir una major equitat en la posada en funcionament i la gestió dels grups d’allotjament.
- Combatre els allotjaments il·legals.
- Incrementar en general la qualitat dels serveis i dels equipaments que s’ofereixen.
- Garantir la seguretat dels visitants en un context internacional cada cop més inestable.


Aquesta Llei general de l’allotjament turístic proposa un nou text sobre la base dels textos de les quatre lleis anteriors, que busca millorar l’equitat entre tots els grups d’allotjaments turístics, tant en concepte d’exigències tècniques i de qualitat, com de participació en la fiscalitat de l’Estat.

Es justifica la necessitat i urgència de la despesa, que no pot ser demorada a l’exercici 2018, perquè en les properes setmanes s’aprovaran els reglaments que desenvolupen la Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic. En aquest sentit, el Departament de Turisme necessitarà disposar del nou sistema d’informació, perquè haurà de registrar i gestionar de manera correcta i ordenada la classificació dels diversos allotjaments turístics per donar resposta a les exigències i els requisits de la nova normativa.

S’estima que el desenvolupament d’aquest sistema d’informació per gestionar i controlar el registre i la classificació dels allotjaments turístics tindrà un cost aproximat de 160.000 euros.

Vist que el pressupost de l’exercici en curs, 2017, no compta amb dotació per finançar aquesta despesa a la partida pressupostària corresponent, perquè al moment d’elaborar-lo la Llei no estava aprovada;

Atès que cal iniciar de forma immediata els treballs d’elaboració del nou sistema d’informació per poder donar resposta al que estableix la nova normativa en matèria de classificació d’allotjaments turístics;

Vist que el Govern, per acord del 27 de setembre del 2017, ha aprovat un avenç de fons per un import total de 160.000 euros, destinat a finançar el sistema d’informació per gestionar i controlar el registre i la classificació dels allotjaments turístics d’Andorra, per a la partida següent: 550 Departament de Turisme-551 Àrea de Turisme-64050 Aplicacions informàtiques-PROJ-0017 Ordenació del sector turístic;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 27 de setembre del 2017;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.