Carregant...
 

Llei 26/2017, del 23 de novembre, de modificació de la Llei de creació i funcionament del raonador del ciutadà, del 4 de juny de 1998


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 23 de novembre del 2017 ha aprovat la següent:

llei 26/2017, del 23 de novembre, de modificació de la Llei de creació i funcionament del raonador del ciutadà, del 4 de juny de 1998

Exposició de motius

El 4 de juny de 1998, el Consell General va aprovar la Llei de creació i funcionament del raonador del ciutadà, amb l’objectiu de donar carta de naturalesa a una institució que vetllés per l’eficàcia de l’actuació administrativa i defensés els drets i les llibertats que la Constitució garanteix als ciutadans, de forma complementària al control jurisdiccional de l’activitat administrativa. Posteriorment, en virtut de la Llei 79/2010, del 25 d’octubre, es va modificar la Llei esmentada per ampliar les competències del raonador del ciutadà i fer possible que informés els menors de la Convenció sobre els drets de l’infant, adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, i que el Principat d’Andorra va signar i ratificar el 2 d’octubre i el 21 de novembre de 1995, respectivament, i en supervisés també el compliment, d’acord amb la Recomanació 1121 (1990) de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa.

L’apartat 2 de l’article 33 del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, adoptat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 13 de desembre del 2006, i que el nostre país va signar i ratificar el 27 d’abril del 2007 i l’11 de març del 2014, respectivament, estableix que cal designar un o més mecanismes independents per promoure, protegir i supervisar l’aplicació del Conveni esmentat. Així, s’ha considerat oportú encomanar aquesta nova missió al raonador del ciutadà, atès que compleix amb els requeriments d’independència exigits, i el seu funcionament pròxim i fàcil n’afavoreix l’accés, tant de les persones amb discapacitat i de les entitats que les representen, com dels ciutadans en general. Per aquesta raó, aquesta Llei li atribueix les funcions d’informar, ajudar i aconsellar les persones amb discapacitat dels drets que el Conveni esmentat els reconeix, i de vetllar pel seu compliment.

D’altra banda, en el quart informe sobre Andorra, adoptat el 21 de març del 2012, la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI) del Consell d’Europa va recomanar a les autoritats andorranes de crear un òrgan que disposi d’un mecanisme especialitzat en la lluita contra el racisme, la discriminació racial, la xenofòbia, l’antisemitisme i la intolerància a escala nacional. Una missió, tanmateix, que també pot ser confiada al raonador del ciutadà, en la seva condició d’ombudsman, d’acord amb el que s’ha desprès de la darrera visita a Andorra dels representants de l’ECRI, el mes de març del 2016, sempre que se li atribueixi un mandat específic a aquest efecte i que la seva competència es faci extensiva no només al sector públic, sinó també al sector privat. Així, aquesta Llei fa possible acomplir aquesta recomanació, mitjançant l’atribució d’unes funcions molt àmplies al raonador del ciutadà en l’àmbit de la lluita contra el racisme i la no-discriminació. Aquestes funcions es concreten substancialment en la informació i l’assistència a les víctimes, la intervenció del mateix raonador del ciutadà prop de l’autoritat administrativa competent o del Ministeri Fiscal si constata la possible comissió d’infraccions, el seguiment del contingut i els efectes de la normativa que incideix en la lluita contra la discriminació i el racisme, i la sensibilització dels ciutadans en tot el que estigui relacionat amb aquestes matèries.

A més, tenint en compte la recomanació de l’ECRI que s’ha esmentat anteriorment, s’ha considerat oportú de fer extensives les competències del raonador del ciutadà per rebre i tramitar les queixes i les reclamacions que concerneixen les relacions dels ciutadans amb persones o entitats privades, a banda de les administracions públiques i les altres entitats i organismes públics, no només quan es tracti de l’acompliment de les funcions relacionades amb la lluita contra el racisme, la intolerància i la discriminació, sinó també en relació amb la defensa i la protecció dels drets dels menors d’edat i de les persones discapacitades.

Aquesta Llei es desglossa en 13 articles que modifiquen, en tot o en part, els articles 1, 2, 4, 5, 8, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 de la Llei de creació i funcionament del raonador del ciutadà, relatius a la naturalesa, la missió, les funcions i les facultats de la institució esmentada; la interrelació entre el raonador del ciutadà i els òrgans jurisdiccionals; els deures de reserva i de col·laboració; l’accés a la informació; el procediment un cop admesa a tràmit la queixa o la reclamació; els mitjans materials i personals; les resultes i les conseqüències de la manca de compliment dels advertiments o les recomanacions, i l’abast de l’informe anual que es publica, per adequar-los als compromisos adquirits en l’àmbit internacional i que s’han detallat anteriorment. La llei també inclou dos disposicions finals que encomanen al Govern la publicació del text consolidat de la Llei de creació i funcionament del raonador del ciutadà i fixen la data de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.