Carregant...
 

Llei 15/2018, del 21 de juny, de la Universitat d’Andorra


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 21 de juny del 2018 ha aprovat la següent:

llei 15/2018, del 21 de juny, de la Universitat d’Andorra

Exposició de motius

La Constitució del Principat d’Andorra garanteix, en virtut de l’apartat 1 de l’article 20, que tota persona té dret a l’educació, la qual s’ha d’orientar vers el desenvolupament ple de la personalitat humana i de la dignitat tot enfortint el respecte a la llibertat i als drets fonamentals. La Llei qualificada d’educació de 3 de setembre de 1993, concreta en el seu primer article que tothom té dret a accedir als nivells superiors de l’ensenyament, en funció de les seves aptituds, aprofitament i vocació.

Històricament, el model d’ensenyament superior andorrà ha estat condicionat per les dimensions, tant geogràfiques com humanes, del Principat. Aquesta realitat va ser la que va veure el naixement de l’ensenyament superior andorrà i de la Universitat d’Andorra a finals dels anys vuitanta i noranta, respectivament.

L’any 1997, la Llei d’universitats va crear formalment la Universitat d’Andorra i la Llei 12/2008, del 12 de juny, d’ordenació de l’ensenyament superior va derogar la primera i va establir un nou marc per a l’ensenyament superior i per a la Universitat d’Andorra.

L’ensenyament superior ha estat protagonista d’una evolució important des que, a mitjans dels anys vuitanta, es van crear l’Escola Universitària d’Infermeria d’Andorra i l’Escola d’Informàtica d’Andorra. En els darrers deu anys, Andorra ha adequat el seu ordenament jurídic als principis de l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior i la Universitat d’Andorra ha seguit plenament aquesta adequació.

L’ensenyament superior a Andorra encara és jove, però la Universitat d’Andorra ja té vint anys i una solidesa acadèmica consolidada que fa que sigui mereixedora d’una norma jurídica pròpia diferenciada de la norma general que regula l’ensenyament superior.

L’Estat ha de garantir als seus ciutadans un ensenyament superior i una recerca universitària pública de qualitat. En aquest sentit, l’Estat ha de vetllar perquè tant l’ensenyament com la recerca que s’efectuen siguin de la més alta qualitat, donin resposta a les necessitats dels ciutadans i compleixin els estàndards internacionals.

L’esperit que regeix aquesta Llei és el de crear una norma que modernitzi l’estructura de la Universitat d’Andorra i en promogui l’evolució.

La Llei s’estructura en quatre capítols, una disposició transitòria i dos disposicions finals. En el capítol primer es defineix l’objecte de la Llei, les finalitats de la Universitat d’Andorra i la seva autonomia i caràcter públic.

En el capítol segon, la Llei regula l’estructura i la gestió de la Universitat d’Andorra, en defineix les funcions acadèmiques i administratives, l’àmbit d’actuació, n’enumera els òrgans de govern, les funcions i els procediments d’elecció, i n’estableix el règim de dedicació i incompatibilitats. Aquest capítol també tracta del finançament i del contracte programa. El capítol tercer fa referència a l’activitat acadèmica, els plans d’estudi, els convenis de col·laboració i el Consell de la Qualitat de la Universitat d’Andorra. En el capítol quart es defineix la comunitat universitària, s’estableix la responsabilitat disciplinària i l’adscripció de centres.

Finalment, la Llei presenta una disposició transitòria i dos disposicions finals: la primera preveu que la Universitat d’Andorra ha d’adequar els seus estatuts a la nova norma en el termini de sis mesos i la segona estableix l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Capítol primer. Principis Generals

Article 1. Objecte de la Llei

La Llei té per objecte la creació d’una norma específica per a la Universitat d’Andorra com a l’única universitat pública del Principat.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.