Carregant...
 

Llei 17/2018, del 26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu andorrà (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 26 de juliol del 2018 ha aprovat la següent:

llei 17/2018, del 26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu andorrà

Exposició de motius

La Llei qualificada d’educació, aprovada pel Consell General en la sessió dels dies 2 i 3 de setembre de 1993 regula el marc general de l’educació a Andorra i reconeix la coexistència de diversos sistemes educatius. L’article 5 d’aquesta Llei qualificada d’educació menciona l’existència de centres educatius que segueixen el sistema educatiu andorrà i en l’article 6, esmenta la necessitat de regular el sistema educatiu andorrà mitjançant una Llei específica que el desenvolupi.

El 9 de juny de 1994, el Consell General aprova la Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà donant així cobertura legal a l’oferta educativa de l’Escola Andorrana.

Al llarg dels anys, el sistema educatiu andorrà s’ha anat desenvolupant més enllà de l’educació escolar, diversificant les ofertes formatives, especialment en el nivell d’ensenyament post obligatori, mantenint el batxillerat general com una opció de continuïtat d’estudis acadèmics però també desenvolupant el batxillerat professional, fomentant la formació al llarg de la vida i consolidant l’ensenyament superior. Aquest sistema educatiu que s’ha anat afermant al llarg del temps pretén donar resposta al màxim ventall de necessitats formatives tant dels infants, dels joves com de la ciutadania en general.

És important remarcar, també, l’evolució constant i ràpida dels sistemes d’ensenyament amb la mirada sempre posada en les exigències i particularitats de la nostra societat. En aquest sentit, és necessari revisar les finalitats del sistema educatiu andorrà establertes ja fa més de 20 anys i entre d’altres, actualitzar el concepte d’escola inclusiva i incorporar conceptes lligats a la sostenibilitat i a l’emprenedoria. Així mateix, cal actualitzar els principis bàsics que han de guiar la intervenció docent i la metodologia aplicada a les aules. L’alumne és l’element central del procés d’aprenentatge en què el docent adopta un rol de guia.

En aquest context, per tant, és necessari orientar les pràctiques cap a aspectes de ciutadania democràtica, de treball en equip, d’acceptació de les emocions, i de creació d’entorns d’aprenentatge diversificats, globals i reals. Aquesta Llei formalitza l’actualització del sistema educatiu andorrà no tan sols seguint la seva pròpia idiosincràsia sinó també els principals referents internacionals en la matèria. En els darrers anys el sistema educatiu andorrà està canviant el seu enfocament metodològic en el marc del Pla Estratègic per a la Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà (PERMSEA). Aquest canvi de model profund també requereix una adequació de la normativa per a donar-hi cabuda.

En el procés d’actualització de les finalitats del sistema educatiu andorrà, cal posar una atenció especial al model d’escolarització dels alumnes amb discapacitats que ha passat, al llarg dels anys, d’una atenció basada en el principi d’integració a una plena inclusió en el context educatiu.

En aquest mateix sentit, es reafirma el caràcter inclusiu del sistema educatiu andorrà en tots els seus nivells, valorant entre d’altres les particularitats, els interessos, les motivacions, les capacitats, les emocions dels alumnes i proposant respostes educatives que comporten una diferenciació pedagògica i una diversificació, individualització i personalització de l’ajut pedagògic.

D’altra banda, l’any 2008 es publica la Llei 12/2008 d’ordenació de l’ensenyament superior que modifica l’estructura de les titulacions universitàries estatals sobre la base dels cicles establerts en el marc del sistema europeu d’ensenyament superior. Aquesta Llei constitueix una oportunitat pel sistema educatiu andorrà de revisar els requisits d’accés a la professió docent i, alhora, valorar certes especificitats relacionades amb l’especialització dels docents, particularment a la segona ensenyança i a l’ensenyament post obligatori. Igualment, es contempla la possibilitat de contractar, per a determinades àrees de la Formació Professional o de la formació al llarg de la vida, professionals de diferents àmbits laborals que tenen la consideració de professors especialistes.

Finalment, amb la voluntat de donar als alumnes el màxim d’oportunitats en un context formatiu de qualitat, és necessari dotar el sistema educatiu andorrà de mecanismes d’avaluació. Aquests processos d’avaluació, interns i externs, són essencials per poder identificar de forma precisa els àmbits de millora i planificar intervencions focalitzades en aquesta recerca constant de la qualitat del sistema educatiu andorrà.

La Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà compta amb 63 articles que s’agrupen en un capítol preliminar, 6 capítols, dues disposició transitòria, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

El capítol preliminar i el primer capítol regulen els aspectes generals del sistema educatiu andorrà; el segon, tercer i quart capítol regulen els ensenyaments preobligatori, obligatori i post obligatori respectivament; el cinquè capítol regula la formació andorrana; el sisè capítol estableix el marc d’intervenció per a la qualitat del sistema educatiu.

La Llei presenta una disposició transitòria primera que amplia el termini de consideració de les titulacions universitàries de primer i segon cicle expedides abans de l’entrada en vigor de la Llei 12/2008 del 12 de juny d’ordenació de l’ensenyament superior, fins el 31 de desembre del 2019.

Aquesta disposició transitòria també dóna la possibilitat a les persones que tenen una experiència reconeguda en un lloc de treball del sistema educatiu andorrà de poder ser contractades en règim d’eventual pel Govern o bé presentar-se als edictes independentment dels requisits lligats al nivell de titulació de primer o segon cicle en aquesta Llei.

En una disposició transitòria segona, la Llei regula els procediments de selecció en curs.

La disposició derogatòria deroga la Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà del 9 de juny de 1994. Es deroga també qualsevol norma de rang igual o inferior que contradigui aquesta Llei.

La disposició final primera encomana al Govern l’aprovació dels decrets d’ordenament del batxillerat i batxillerat professional respectivament en el termini màxim de dos anys des de l’entrada en vigor de la Llei.

La disposició final segona informa de l’entrada en vigor d’aquesta Llei l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Capítol preliminar

Article 1
LesLleis.com

El sistema educatiu andorrà, com a eix vertebrador de l’educació a Andorra, garanteix, des d’una perspectiva pròpia, la unitat del procés educatiu. Es basa en els drets, les llibertats i els principis que s’estableixen en la Constitució i en la Llei qualificada d’educació i es compromet a seguir les orientacions europees en matèria educativa.
Article 2

D’acord amb el que disposa l’article 28 de la Llei qualificada d’educació, els centres públics del sistema educatiu andorrà, a excepció dels destinats a l’ensenyament superior, la formació professional i la formació permanent al llarg de la vida, reben la denominació genèrica d’Escola Andorrana.




Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.